S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Aktualni razpisi

Seznam aktualnih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 8.700.000,00 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev 25. 3. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Internacionalizacija in tuje neposredne investicije Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške. Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji 500.000,00 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2016/2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Usposabljanje Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu delodajalci 4.434.610,49 31. 5. 2017 21. 7. 2016
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska razvoj čezmejnega območja razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; podjetja v državni lasti; nevladne organizacije; neprofitne organizacije; turistična društva; organizacije za upravljanje turističnih destinacij; cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem; zbornice in strokovna združenja; EZTS; izobraževalne ustanove; zdravstvene ustanove; uradi za zaposlovanje; kulturne institucije in organizavcije; akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih razmer 13.295.015,00 3. rok - začetek leta 2017 20.12.2015
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Obnovljivi viri energije Finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018. 15. 11. 2016
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 drugo odpiranje: 15. 5. 2017 tretje odpiranje: 15. 5. 2018 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih Razvoj podeželja 2014-2020 Kmetovanje na gorskih področjih Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 11.000.000,00 12. 4. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja Razvoj podeželja 2014-2020 Predelava in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov zadruga; zavod; gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje 15.000.000,00 13. 6. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Razvoj podeželja 2014-2020 Sodelovanje LAS Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje) Lokalne akcijske skupine 1.000.000,00 31. 3. 2017 13. 1. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. dijaki 3.600.000,00 EUR 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017 26. 1. 201
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom) Razvoj podeželja 2014-2020 Naložbe v kmetijstvo in gozdarstvo - namakalni sistemi Podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za gradnjo in dograditev namakalnih sistemov 7.000.000,00 21. 4. 2017 2. 2. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. osnovne šole, zbornice, javni zavodi, NVO, javne raziskovalne organizacije 3.300.000,00 18. 4. 2017 10. 2. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« Operativni program EKP 2014-2020 Pridobivanje kompetenc za približanje vstopu na trg dela Sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti 7.600.000,00 20.03.2017 14. 2. 2017
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Sofinanciranje poslovnih dogodkov v tujini v letu 2017 Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij mikro, mala in srednja podjetja ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih 500.000,00 1. odpiranje 29.3.2017 in 2. odpiranje 12.6.2017 28. 2. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. zasebni sektor in javne institucije 5.560.000,00 10. 4. 2017 7. 3. 2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij« Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Izdelava učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja. Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki so ustanovljene kot zasebni ali javni zavod ali ustanova ali kot nevladna organizacija in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju izobraževanja in/ali raziskovalne dejavnosti 2.000.000,00 20. 4. 2017 10. 3. 2017
program Interreg Europe Tretji razpis medregionalnega programa Interreg Europe program Interreg Europe javne politike 30. 3. 2017 1. 3. 2017
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Pridobitev certifikatov Sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017 Mala in srednja podjetja 300.000,00 17. 5. 2017 13. 3. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu Operativni program EKP 2014-2020 IKT Sofinanciranje aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje didaktične uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu na vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov Visokošolski zavodi 2.000.000,00 12.04.2017 do 13:00 13. 3. 2017
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za modularne projekte Interreg Mediterranean 2014 - 2020 podpora inovativnosti, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 65.000.000,00 31.3.2017 30.1.2017
ZMOS Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Operativni program EKP 2014-2020 Energetske prenove Sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Mestne občine, Javni stanovanjski skladi (v 100% občinski lasti), neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom (v 100% občinski lasti) 11.764.705,00 17. 4. 2017 17. 3. 2017
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za za zagon inovativnih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge 2.160.000,00 18. 4. 2017 24. 3. 207
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Energetika dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 4.000.000,00 Prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2018 27. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Energetske prenove sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin Občine 17.647.059,00 Prvi rok 18. 4. 2017, drugi rok 15. 5. 2017, tretji rok 12. 6. 2017, četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017 27. 3. 2017