S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Aktualni razpisi

Seznam aktualnih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja Posamezniki, ki so pred programom imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in/ali ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program 6.675.453,74 do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 23. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetske prenove stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo 14.117.647,00 3.rok - 21. 8. 2017 in skrajni rok 23. 10. 2017 9. 4. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetska prenova stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe ožjega javnega sektorja 7.647.059,00 3. rok 21. 8. 2017, 4. rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017 9. 4. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Delodajalci 27.700.000,00 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 5. 4. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Visokošolski zavodi 2.116.114,00 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure 31. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Energetske prenove sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin Občine 17.647.059,00 četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017 27. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Energetika dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 4.000.000,00 Prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2018 27. 3. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. dijaki 3.600.000,00 EUR 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017 26. 1. 201
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Delodajalci; Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 7.370.000,00 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev 17. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 likalni trgi in promocijske dejavnosti na lokalni ravni horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti partenrstvo 1.800.000,00 29. 9. 2017 8. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Operativni program EKP 2014-2020 diverzifikacija kemtijskih dejavnosti Spodbujanje projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetiji. partnerstvo 1.000.000,00 29. 9. 2017 8. 6. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih« Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo Vzgojno-izobraževalni zavodi do 1.620.000,00 10. 7.2017 do 12:00 19. 6. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij Operativni program EKP 2014-2020 Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc Konzorcij, ki ga sestavljajo JRO 6.000.000,00 17. 7. 2017 do 12:00 19. 6. 2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij "Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji" Operativni program EKP 2014-2020 Ranljive skupine omogočiti govorcem s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami - npr. disleksijo, osebam z motnjami v duševnem razvoju) polno razviti sporazumevalno zmožnost za dejavnejše vključevanje v družbo javni zavodi , univerze, raziskovalne in znanstvene inštitucije ter nevladne organizacije 500.000,00 14. 8. 2017 19. 6. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 Operativni program EKP 2014-2020 iniciativa EUREKA S spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru podjetja 5.282.528,69 9. 10. 2017 3. 7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja in konzorciji podjetij 74.200.000,00 1. rok: 26. 9. 2017, 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019 3. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 daljinsko ogrevanje finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 3. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017-2022 Operativni program EKP 2014-2020 električna energija dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije gospodarske družbe, ki imajo v lasti elektroenergetsko omrežje, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije, po Zakonu o gospodarskih družbah 13.897.800,00 31. 7. 2017 3. 7. 2017
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Program sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje eko-sistemskih storitev; Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); Mala in srednje velika podjetja 33.087.636,00 3. rok - 27. 9. 2017 ob 12. uri 18.1.2016
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija razvoj čezmejnega območja krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju Podjetja (vključno z MSP); Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP); Turistične institucije, zveze in agencije; Raziskovalne institucije; Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole; Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje; Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev; Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti; Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže; drugi 44.988.355,00 3. rok - 14. 9. 2017 20.12.2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja Šole 719.017,50 30. 6. 2019 10. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Morski gospodarski ribolov naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča 2.400.000,00 22. 9. 2017 10. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev 3.340.361,00 29. 8. 2017 10. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Akvakultura e dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 2.266.667,00 29. 8. 2017 10. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v klasično akvakulturo OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 4.133.333,00 2. 8. 2017 10.7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 Operativni program EKP 2014-2020 Lesarstvo spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) mikro, mala in srednje velika podjetja 5.045.389,08 16. 8. 2017 do 23:59 10. 7. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019 Operativni program EKP 2014-2020 Spodbujanje podjetništva Spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje zaposlovanje mladih oseb. prijavitelj in projektni partner/ji so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in delujejo v mladinskem sektorju ali na področju lokalnega in regionalnega razvoja in drugi, ki lahko s svojim delovanjem aktivno prispevajo k ciljem tega javnega razpisa 995.438,00 28. 8. 2017 do 13. ure 17. 7. 2017
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska razvoj čezmejnega območja razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; podjetja v državni lasti; nevladne organizacije; neprofitne organizacije; turistična društva; organizacije za upravljanje turističnih destinacij; cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem; zbornice in strokovna združenja; EZTS; izobraževalne ustanove; zdravstvene ustanove; uradi za zaposlovanje; kulturne institucije in organizavcije; akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih razmer 13.295.015,00 14. 11. 2017 do 12. ure 17. 7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018 Operativni program EKP 2014-2020 spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva. javni zavodi, ki delujejo na področjih srednjega izobraževanja 1.198.260,48 15. 9. 2017 24. 7. 2017