S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Pretekli razpisi

Seznam preteklih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: prvi razpis za modularne projekte Interreg Mediterranean 2014 - 2020 podpora inovativnosti, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 8.700.000,00 € 2.11.2015 1.9.2015
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: prvi razpis Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020 podpora inovativnosti, naravni in kulturni viri, promet, energija, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik 8.400.000,00 € 3.11.2015 23.9.2015
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 Promet Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih (specifični cilj) Občine 3.750.000,00 10.11.2015 26.10.2015
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2015 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 NVO Krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. NVO 6.259.608,00 1.12.2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Zaposlovanje Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. javni vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega programa za dijaške domove oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 5.400.000,00 17.12.2015
Socialna zbornica Slovenije Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 pripravništvo na področju socialnega varstva Večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV; krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari do vključno 29 leta , ki so prvi iskalci zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV - pripravniki. 1.676.443,00 29.1.2016 18.1.2016
Zavod za šport Republike Slovenije Planica Javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Šport - gibanje otrok S programom se želi zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo in s tem povečati njihovo gibalno zmogljivost ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga osnovna šola, zavod, registriran za dejavnost v športu, društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.). 4.851.457,20 12.2.2016 29.1.2016
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija razvoj čezmejnega območja krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju Podjetja (vključno z MSP); Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP); Turistične institucije, zveze in agencije; Raziskovalne institucije; Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole; Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje; Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev; Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti; Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže; drugi 44.988.355,00 12.2.2016 20.12.2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Zaposlovanje Cilj javnega razpisa je zaposlitev 319 učiteljev začetnikov, 131v vzhodni in 188 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. javni vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega programa za dijaške domove oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 5.282.640,00 7. 3. 2016 do 10. ure 12. 2. 2016
Organ upravljanja TNP Interreg ADRION Transnacionalni program Adrion - prvi razpis Interreg ADRION 2014-2020 Inovativna in pametna regija, trajnostna regija, povezana regija Podpora inovativnemu sistemu območja, trajnostno ovrednotenje naravnih in kulturnih dobrin, TN varovanje in obnavljanje, spodbujanje celostnih prometnih, mobilnostnih in multimodalnih povezav območja Nacionalni/regionalni/lokalni javni organi, pravne osebe pod javnim nadzorom, privatne organizacije, mednarodne organizacije 33.000.000,00 25.3.2016 1.2.2016
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Socialna vključenost Spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova, in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulture 1.200.000,00 5. 4. 2016 7. 3. 2016
Skupni sekretariat programa Interreg Območje Alp Program Interreg Območje Alp - drugi razpis Interreg Območje Alp Slovenija, Avstrija, Švica, deli držav Nemčija, Francija in Italija podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje javne in zasebne ustanove oz. podjetja okvirno 30 milijonov evrov € 8. 4. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Izvajanje RRI projektov spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja 12.000.000,00 15.4.2016 do 12.ure 29.1.2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Znanost, raziskave, gospodarstvo povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 55.000.000,00 15.4.2016 do 12.ure 29.1.2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijstvo Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta. Lastnik oziroma zakupnik gozda, pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200, sečnja oziroma 02.400, storitev za gozdarstvo, agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče. 8.000.000,00 16. 5. 2016 do 24. ure 26. 2. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave Program razvoja podeželja 2014-2020 Naložbe v kmetijska gospodarstva Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev 8.000.000,00 18. 5. 2016 do 24. ure 26. 2. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdna infrastruktura Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti. 3.500.000,00 23. 5. 2016 do 24. ure 31. 3. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Vseživljenjsko učenje Namen javnega razpisa je krepitev učinkovitejšega zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v šolskem prostoru, še zlasti v okoliščinah, ki zahtevajo večjo stopnjo empatije in strpnosti. Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih. 4.000.000,00 EUR 6. 6. 2016 do 10. ure 16. 5. 2016
Slovenski podjetnišk sklad Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2B 2016 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Podjetništvo Spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo." podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2014 in 28. 2. 2015 1.680.000,00 24. 6. 2016 4. 6. 2016
Slovenski podjetniški sklad P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo Zagon inovativnih podjetij Inovativna mlada podjetja 2.160.000,00 17. 6. 2016 27. 5. 2016
Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa 2. razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020 Srednja Evropa Srednja Evropa institucionalno povezovanje na različnih področjih (evropsko teritorialno sodelovanje - transnacionalni programi) Pravne osebe vseh vrst 90.000.000,00 23. 6. 2016 26. 4. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022" Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Izobraževanje Razvoj kadrov v športi 7.000.000,00 8. 7. 2016 do 12. ure 11. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Sofinanciranje dejavnosti kariernih centrov v letih 2015 do 2020, ki nadgrajujejo že obstoječe dejavnosti v teh centrih. Cilj javnega razpisa je podpreti karierno usmerjanje, ki se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepitvi sodelovanja kariernih centrov z delodajalci oziroma neposrednega vstopa diplomantov v bodoča delovna okolja. Javni visokošolski zavod (tj. univerza ali samostojni visokošolski zavod) ali zasebni visokošolski zavod, ki je vpisan v Razvid visokošolskih zavodov ministrstva. 5.750.000,00 08.7. 2016 do 13. ure 20. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Vseživljenjsko učenje Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih 11.400.000,00 7. 7. 2016 do 12. ure 20. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Usposabljanje Povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Organizacije, ki so vključene v konzorcij, vključno z nosilcem konzorcija. 9.500.000,00 7. 7. 2016 do 12. ure 20. 6. 2016
SPIRIT Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 Operativni program za izvajanje EKP Podporne storitve za spodbujanje podjetništva Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije. oseba javnega ali zasebnega prava 800.000,00 8. 7. 2016 do 23. ure 10. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Usposabljanje mentorjev Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mentorjev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se prakticno usposabljajo z delom pri delodajalcih in s studenti visjih strokovnih sol, ki se prakticno izobrazujejo pri delodajalcih. Javni zavodi 1.090.000,00 13. 7. 2016 do 12. ure 20. 6. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Socialno podjetništvo in zadružništvo Zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug za sklop A so socialna podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11), za sklop B pa zadruge, ustanovljene s strani mladih (od 18 do 29 let) s 1.907.824,86 15. 7. 2016 4. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 zaposlovanje Sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih. Organizacija v mladinskem sektorju, ki je pravna oseba zasebnega prava in ima na dan objave razpisa status delovanja v javnem interesu po ZJIMS; mladinski svet, ki je na dan objave razpisa vpisan v register mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino; javni zavod, ustanovljen po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki deluje v mladinskem sektorju in pri svojem delovanju izkazuje avtonomijo mladih v zavodu, ki je razvidna v statutu organizacije. 5.000.000,00 20.07.2016 do 12. ure 28. 6. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovnoinfrastrukturo za obdobje 2016-2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Spodbujanje podjetništva Namen: zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. občine 11.466.666,66 25.07.2016 do 23. ure 27. 6. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijska gospodarstva Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima sedež podjetja ali lokacijo kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so bila določena s predpisi Vlade Republike Slovenije 4.000.000,00 razveljavljen 4. 7. 2016
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017 Operativni program za izvajanje EKP 2014 - 2020 Podjetja in mednarodni sejmi Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini Podjetja 3.000.000,00 razveljavljen 8. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Program razvoja podeželja 2014-2020 Vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti Mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost 12.000.000,00 17. 8.2016 4. 7. 2016
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Raba lesa Spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi; socialna podjetja 500.000,00 EUR 8. 8. 2016 18. 7. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Energetska učinkovitost in učinkovita raba virov Spodbuditi nastanek in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov Javni zavodi, ki so ustanovljeni kot šolski centri 1.855.350,00 15. 08. 2016 15. 7. 2016
Slovenski regionalno razvojni sklad Javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo Sofinanciranje projektov podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa. Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu 5.880.000,00 29. 8. 2016 29. 7. 2016
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo Sofinanciranje (subvencije) operacij zagona podjetja, priprave tržnih produktov in komercializacije na trgu novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in socialna podjetja 3.200.000,00 23. 8.2016 29. 7. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Naravni in kulturni viri Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov Državni, regionalni in lokalni organi; Javni in zasebni organi; organizacije; Društva in ustanove; Nevladne organizacije, neprofitne organizacije in druga strokovna in civilna združenja; Gospodarske zbornice, poslovne kolektivne organizacije in združenja, zasebna podjetja in grozdi; Podjetja; Univerze in institucij 8.668.045,65 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 01/2016 – 1b (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Krepitev sodelovanja Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja univerze, raziskovalne in razvojne organizacije; nacionalne, regionalne in lokalne oblasti; javne in zasebne organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostno rastjo in socialnimi inovacijami; podporne poslovne organizacije; grozdi, posredni udeleženci; evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS); podjetja, posredni udeleženci, tehnološke razvojne organizacije, tehniške šole; zasebne in javne ustanove; neprofitni akterji 10.461.449,77 EUR 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 2/2016 4e (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Nizkoogljične strategije Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti Državne, regionalne in lokalne oblasti; Proizvajalci energije, institucije, ki upravljajo z energijo, podjetja za energetske storitve (ESCO); Ponudniki javnega prevoza; agencije in ustanove za mobilnost; Javni in zasebni organi; Regionalne in lokalne razvojne agencije; Združenja in ustanove; Nevladne organizacije in druga strokovna ter civilna združenja; Gospodarske zbornice, poslovne organizacije in združenja, zasebna podjetja in grozdi; Podjetja; Univerze, znanstveni in tehnološki parki, inovacijski inkubatorji in ustanove 6.693.521,18 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 4/2016 11 ETS (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Institucionalno sodelovanje zboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja Oblikovalci politik in vodje v javnih institucijah, ponudniki javnih storitev izobraževanja; Nacionalni, regionalni in lokalni organi; Regionalne in lokalne razvojne agencije; Nevladne organizacije, neprofitne organizacije ter druga strokovna in civilna združenja; Univerze, raziskovalna središča, znanstveni in tehnološki parki ter institucije; Podjetja; Javni organi 7.276.698,10 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Štipendiranje Izobraževanja Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2016/2017 do zaključka izobraževalnega programa. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 1.200.000,00 od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016 16. 2. 2016
Ministrstvo za kulturo Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Kultura Sofinanciranje projektov kulturno-umetnostne vzgoje. Kulturne ustanove s področja gledališča in filma 1.000.000,00 26. 9. 2016 30. 8. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo Javni razpis je namenjen profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerega se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov. vzgojno-izobraževalni zavodi 6.000.000,00 3. 10. 2016 9. 9. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijska gospodarstva Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 40.000.000,00 10. 10. 2016 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe Program razvoja podeželja 2014-2020 Naložbe kmetijskih gospodarstev Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 6.000.000,00 10. 10. 2016 4. 7. 2016
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis - po kreativni poti do znanja 2016/2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje Spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem Visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan za oddajo vloge na javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, vpisani v razvid visokošolskih zavodov 3.992.210,00 10. 10. 2016 12. 8. 2016
SPIRIT Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA Podjetja (podrobneje v dokumentaciji) 4.500.000,00 10.10. 2016 22. 7. 2016
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Socialna vključenost Sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Pravna oseba zasebnega prava, ki ima status društva, zavoda, invalidske organizacije, humanitarne organizacij), socialnega podjetja ali je druga pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje 8.625.000 19. 10. 2016 2. 9. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje Sspodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Visokošolski zavodi 3.080.000,00 20. 10. 2016 do 12. ure 26. 9. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpi za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017" Operativni program za izvajanje EKP Izobraževanje Prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 3.328.560,00 24.10.2016 do 10. ure 30. 9. 2016
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Program sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje eko-sistemskih storitev; Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); Mala in srednje velika podjetja 33.087.636,00 14. 11. 2016 do 12. ure 18.1.2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije" Operativni program EKP 2014-2020 Raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje Okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko, s sedežem v Republiki Sloveniji 10.490.783,75 EUR 15. 11. 2016 do 15:30 17. 10. 2016
Ministrstvo za pravosodje Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Energetska sanacija Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu Javno-zasebnega partnerstva Sodišča 7. 11. 2016 do 9.30 4. 10. 2016
SPIRIT Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Tehnološki parki, Podjetniški inkubatorji, Univerzitetni inkubatorji 3.200.000,00 28. 11. 2016 28. 10. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Produkti turističnega gospodarstva spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma 4.199.142,18 7. 12. 2016; 22. 2. 2017 10. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« Operativni program za EKP 2014-2020 Izobraževanje Posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij Partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija 12.580.000 6. 12. 2016 do 12. ure 4. 11. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Prvi izziv 2015 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Zaposlovanje Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih s stalnim prebivališčem v Vzhodni Sloveniji Zavod RS za zaposlovanje 20.700.000,00 31. 3.2017 1. 12. 2015
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Učinkovita raba energije Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin Občina 10.588.235 12. 12. 2016 5. 9. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 Operativni program za izvajanje EKP Spodbujanje raziskovalcev Vzpostavitev povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere Raziskovalne organizacije in gospodarski subjekti, 10.000.000,00 07.12.2016 do 12. ure 30. 9. 2016
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. 3.967.000,00 12. 12. 2016 28. 10. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 Razvoj podeželja 2014-2020 Shema kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije 2.600.000,00 28. 12. 2016 25. 11. 2016
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture« Operativni program EKP 2014-2020 Kultura Sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 336.080,00 6. 1. 2017 do 12:00 2. 12. 2016
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij Operativni program EKP 2014-2020 Štipendije Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci (izvajalci javnih pooblastil) in državo. Cilj regijske sheme kadrovskih štipendij je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije. pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in izkažejo usposobljenost za opravljanje teh nalog 18.400.000,00 23. 1. 2017 18. 11. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 Razvoj podeželja 2014-2020 Predelava lesa Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike 8.000.000,00 1. 2. 2017 2. 11. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijstvo Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov Vlagatelj do podpore je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je: a) nosilec kmetije: - ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, - z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje dejavnosti na tej kmetiji, b) samostojni podjetnik posameznik, c) zadruga, č) zavod ali 5 d) gospodarska družba 20.000.000,00 1. 6. 2016 do 24. ure 26. 2. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 Razvoj podeželja 2014-2020 Kmetijska gospodarstva Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. nosilec kmetijskega gospodarstva 10.000.000,00 1. 2. 2017 2. 11. 2016
SPIRIT Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Poslovni procesi Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih Mala in srednje velika podjetja 3.000.000,00 4. rok: 15.2.2017 12. 10. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II" Operativni program EKP 2014-2020 Vzgoja in izobraževanje Čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 1.490.400,00 13.02.2017 do 10:00 13. 1. 2017
SPIRIT Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« Operativni program za izvajanje EKP Energetika Sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4 in v okviru katere se lahko uvrstijo v sledeče prednostno področje uporabe: Pametna mesta in skupnosti; Fokusno področje: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. 5.000.000,00 24. 2. 2017 25. 11. 2016
SPIRIT Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij" Operativni program EKP 2014-2020 Sofinanciranje RRI projektov Sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij MSP (ne glede na kohezijsko regijo) ter velika podjetja (kolikor imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji) 8.000.000,00 20. 2. 2017 3. 2. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane Razvoj podeželja 2014-2020 Ekološka pridelava hrane Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter izvaja ekološko pridelavo hrane 4.000.000,00 1. 3. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Razvoj podeželja 2014-2020 Naložbe v infrastrukturo - razvoj in posodabljanje kmetijstva in gozdarstva Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 12.000.000,00 10. 3. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela Operatvni program EKP Zaposlovanje 1.023.000,00 6. 3. 2017 21. 1. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« Operativni program EKP 2014-2020 Socialna vključenost Povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe in slabovidne otroke in mladostnike (v nadaljevanju zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami) ter osnovna šola s prilagojenim programom. 2,778.000,00 6. 3. 2017 do 12. ure 31. 1. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih) vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni program osnovnošolskega oziroma srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja 1.296.000,00 13.03.2017 do 10:00 10. 2. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« Operativni program EKP 2014-2020 Pridobivanje kompetenc za približanje vstopu na trg dela Sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti 7.600.000,00 20.03.2017 14. 2. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Razvoj podeželja 2014-2020 Sodelovanje LAS Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje) Lokalne akcijske skupine 1.000.000,00 31. 3. 2017 13. 1. 2017
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska razvoj čezmejnega območja razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; podjetja v državni lasti; nevladne organizacije; neprofitne organizacije; turistična društva; organizacije za upravljanje turističnih destinacij; cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem; zbornice in strokovna združenja; EZTS; izobraževalne ustanove; zdravstvene ustanove; uradi za zaposlovanje; kulturne institucije in organizavcije; akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih razmer 13.295.015,00 11. 4. do 12. ure 20.12.2015
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih Razvoj podeželja 2014-2020 Kmetovanje na gorskih področjih Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 11.000.000,00 12. 4. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. osnovne šole, zbornice, javni zavodi, NVO, javne raziskovalne organizacije 3.300.000,00 18. 4. 2017 10. 2. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. zasebni sektor in javne institucije 5.560.000,00 10. 4. 2017 7. 3. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu Operativni program EKP 2014-2020 IKT Sofinanciranje aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje didaktične uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu na vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov Visokošolski zavodi 2.000.000,00 12.04.2017 do 13:00 13. 3. 2017
ZMOS Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Operativni program EKP 2014-2020 Energetske prenove Sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Mestne občine, Javni stanovanjski skladi (v 100% občinski lasti), neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom (v 100% občinski lasti) 11.764.705,00 17. 4. 2017 17. 3. 2017
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za za zagon inovativnih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge 2.160.000,00 18. 4. 2017 24. 3. 207
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za modularne projekte Interreg Mediterranean 2014 - 2020 podpora inovativnosti, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 65.000.000,00 31.3.2017 30.1.2017