S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Aktualni razpisi

Seznam aktualnih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov lastnik gozda in agrarna skupnost 370.000,00 31. 12. 2024 do 23.59 23. 7. 2020
SID banka Posojila za financiranje naložb v razvoj, raziskave in inovacije (RRI) Operativni program EKP 2014-2020 Posojila Kredit v višini od 10.000,00 € do 10.000.000,00 €. Financiranje 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV. Zagonsko podjetje oziroma start-up, samostojni podjetniki. mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, zadruge in socialna podjetja. Kredit v višini od 10.000,00 do 10.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Mikroposojila za MSP (MSP mikro) Operativni program EKP 2014-2020 Posojila Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV. Samostojni podjetniki, mikro ali mala podjetja, zagonska podjetja oziroma start-up in socialna podjetja. Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Lastniško in kvazi lastniško financiranje Operativni program EKP 2014-2020 Financiranje Program omogoča dve obliki financiranja: konvertibilno posojilo ali naložbo v lastniški kapital. Mikro in mala podjetja oblikovana kot delniška družba, družbe z omejeno odgovornostjo ali komanditne družbe Znesek posojila je fiksen in znaša 75.000,00 evrov. Znesek naložbe v lastniški kapital znaša najmanj 100.000,00 evrov in največ 600.000,00 evrov; v primerih, ko se financira inovativno podjetje, pa največ 1.200.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) Operativni program EKP 2014-2020 Posojila Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Financiranje do 100 % upravičenih stroškov z vključenim DDV. Osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno. ESCO podjetja. Kredit v višini od 100.000,00 do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za podjetja (UR) Operativni program EKP 2014-2020 Urban razvoj Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih. Mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi, druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami stanovanjske kooperative, kamor sodijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije. Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Posojila za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije (RRI) iz Sklada skladov COVID-19 Operativni program EKP 2014-2020 Posojila Cilj je podpreti razvoj, raziskave in inovacije podjetja in omogočiti nadaljnje uspešno delovanje tudi v času epidemije COVID-19. Samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja, socialna podjetja in zagonska (start-up) podjetja. Kredit v višini od 10.000,00 do 2.500.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Mikroposojila za MSP (MSP mikro) iz Sklada skladov COVID-19 Operativni program EKP 2014-2020 Posojila Cilj je podjetjem omogočiti poslovanje tudi v spremenjenih razmerah, nastalih kot posledica epidemije COVID-19. Samostojni podjetniki, mikro, mala ali srednje velika podjetja, zadruge in socialna podjetja. Kredit v višini od 5.000,00 do 25.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR) Operativni program EKP 2014-2020 Urban razvoj Cilj je podpreti urbani razvoj in revitalizacijo degradiranih urbanih površin v mestih. Mestne občine, občinski javni stanovanjski skladi, druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami ter stanovanjske kooperative, kamor sodijo tudi neprofitne stanovanjske organizacije. Kredit v višini od 500.000,00 do 7.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
SID banka Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE) Operativni program EKP 2014-2020 Energetska prenova Cilj je podpreti celovite energetske prenove javnih stavb ter s tem prispevati k pozitivnim spremembam v porabi energije v vseh sektorjih. Osebe ožjega in širšega javnega sektorja neposredno. ESCO podjetja. Kredit v višini od 100.000,00 evrov do 15.000.000,00 evrov. Do porabe sredstev. 30. 3. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni pozivi lokalnih akcijskih skupin za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja Operativni program EKP 2014-2020 Lokalni razvoj Skupna spletna stran projektov za uresničevanje ciljev strategij lokalnega razvoja. LAS - Lokalne akcijske skupine
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 PRP 2014-2020 Obnova gozda. Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018. Lastniki gozdov 1.470.000,00 EUR 31. 12. 2022 do 12.00 7. 3. 2022
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti Mehanizem za okrevanje in odpornost Celovita prenova stavb. Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava. Projekt lahko obsega tudi druga dela v sklopu stavbe/stavb, ki je/so predmet projekta, če energetska prenova te/teh stavbe/stavb zahteva tudi izvedbo drugih del (npr. relevantni posegi v konstrukcijo ipd.). »Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava. 5.000.000,00 EUR 18. 11. 2024 do 23.59 23.12.2022
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov Mehanizem za okrevanje in odpornost Energetsko učinkoviti sistemi. Predmet sofinanciranja so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov. Občina, pristojni javni zavod in javna univerza. 10.000.000,00 EUR 13. 1. 2025 do 23.59 13. 1. 2023
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 Mehanizem za okrevanje in odpornost Samooskrba na javnih stavbah Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov. Občine. 20.000.000,00 EUR 10. 2. 2025 do 23.59 1. 3. 2024
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024, OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva Program razvoja podeželja 14-20 – EURI – EU Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva Cilji operacije so zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracija ogljika ter povečanje organske mase v tleh. Upravičenec do podpore je določen v 28.b členu Uredbe. 5.000.000,00 EUR 22. 5. 2024 do 14.00 1. 3. 2024
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 5.2: Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo. Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev v osnovna sredstva za primarno kmetijsko pridelavo, ki so bila poškodovana ali uničena zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023. Upravičenec do podpore je določen v 90.j členu Uredbe. 9.000.000,00 EUR 22. 5. 2024 do 14.00 1. 3. 2024
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje JR Razvojni projekt – Navidezna, obogatena in razširjena resničnost v izobraževanju št. 303-35/2024 Mehanizem za okrevanje in odpornost Napredne tehnologije v izobraževanju. Namen javnega razpisa je preučiti, preizkusiti in predstaviti možnosti uporabe tehnologij navidezne, obogatene in razširjene resničnosti v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, z namenom usmerjanja in podpore smotrne rabe naprednih tehnologij za posodabljanje in izboljševanje kakovosti učnega procesa. Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednje poklicne in strokovne šole ter gimnazije. 850.000,00 EUR 3. 6. 2024 do 15.00 12. 4. 2024
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba) Mehanizem za okrevanje in odpornost Digitalna preobrazba gospodarstva Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IPCEI ME/CT) pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju mikroelektronike, polprevodnikov, mikročipov in komunikacijske tehnologije. Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, v primeru konzorcija kot konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo1 , ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe GBER). 1.500.000,00 EUR Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2024. 15. 3. 2024
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih Program razvoja podeželja 14-20 Agromelioracije. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, razen izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih. Upravičenec do podpore je določen v b74.a členu Uredbe. 4.928.677,00 EUR 26. 7. 2024 do 14.00 12. 4. 2024
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport JR IPCEI CIS NOO - Javni razpis za spodbude za projekte, vključene v IPCEI CIS Mehanizem za okrevanje in odpornost Podjetništvo. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za skupno evropsko infrastrukturo podatkov in storitev – projekt naslednje generacije infrastrukture in storitev v oblaku (IPCEI CIS), pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju infrastrukture storitev in podatkov v oblaku. Pogoji za prijavitelje so navedeni v razpisni dokumentaciji v točki 4.1 Splošni pogoji za kandidiranje. 5.000.000,00 EUR 21. 6. 2024 do 23.59 26. 4. 2024
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja Odprava škode in obnova gozdov. Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018. Upravičenci, ki lahko pridobijo podporo po tem javnem razpisu, so določen v 11. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 11. členu Uredbe, ki ureja vetrolom. 370.000,00 30. 11. 2025 do 12.00 7. 6. 2024
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Javni razpis Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda Mehanizem za okrevanje in odpornost Digitalne kompetence. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta razvoja računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov za doseganje operativnih ciljev kurikuluma za vrtec oz. operativnih ciljev učnih načrtov predmetov od 1. do 5. razreda v osnovni šoli. Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi ter javne ustanove, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih. 700.000,00 15. 7. 2024 do 15.00 14. 6. 2024
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije za obdobje 2024 do 2026 Mehanizem za okrevanje in odpornost Električna energija. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih srednje velikih nazivne moči med 0,2 in 10 Megavatov in velikih nazivne moči nad 10 Megavatov naprav za proizvodnjo električne energije iz hidro in/ali geotermalne energije. Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah, ki opravljajo pridobitno dejavnost. 20.000.000,00 EUR 14. 8. 2024 do 23.59 21. 6. 2024
Ministrstvo za solidarno prihodnost 2. javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih Mehanizem za okrevanje in odpornost Gradnja nove infrastrukture. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje objektov, katerih namen je zagotoviti varno okolje bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote v skladu z zahtevami za vzpostavitev čistih/nečistih poti in možnostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za preprečevanje in obvladovanje tveganja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni. Posamezni prijavitelj se lahko prijavi z več projekti novogradnje, pri čemer vsaka novogradnja bivalne enote predstavlja eno vlogo/projekt. Izjema velja le v primeru, ko se na eno lokacijo (lokacija pomeni območje ene, dveh ali treh medsebojno povezanih gradbenih parcel) umešča več bivalnih enot, za gradnjo katerih je pridobljeno enotno gradbeno dovoljenje. 2.932.511,76 EUR 21. 7. 2024 do 23.59 28. 6. 2024
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije JAVNI RAZPIS URE in razogljičenje v industriji (JR URE-RvI) Mehanizem za okrevanje in odpornost Učinkovita raba energije. Namen javnega razpisa je spodbujanje naložb v ukrepe učinkovite rabe energije in razogljičenje v industriji, s čimer se doseže prihranke pri porabi energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Glejte točko 4.1 Splošni pogoji za prijavitelje v besedilu javnega razpisa. 42.170.000,00 EUR 15. 10. 2024 12. 7. 2024
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud fizičnim osebam za električna vozila Mehanizem za okrevanje in odpornost Električna vozila. Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za naložbe v nakup novih ali rabljenih vozil za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja ukrepa: (1) nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij ogljikovega dioksida na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa; (2) nakup rabljenega vozila kategorije M1 in N1 na električni pogon brez emisij ogljikovega dioksida na izpustu, ki vključuje nakup baterije oziroma najem baterije za dobo najmanj dve leti od dneva nakupa. Vlagatelj po tem javnem pozivu je lahko vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 11.250.000,00 30. 11. 2026 do 23.59 12. 7. 2024