S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Pretekli razpisi

Seznam preteklih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: prvi razpis za modularne projekte Interreg Mediterranean 2014 - 2020 podpora inovativnosti, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 113.000.000,00 € 2.11.2015 1.9.2015
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: prvi razpis Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020 podpora inovativnosti, naravni in kulturni viri, promet, energija, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik 90.000.000,00 € 3.11.2015 23.9.2015
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 Promet Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih (specifični cilj) Občine 3.750.000,00 10.11.2015 26.10.2015
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2015 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 NVO Krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. NVO 6.259.608,00 1.12.2015
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Zaposlovanje Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. javni vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega programa za dijaške domove oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 5.400.000,00 17.12.2015
Socialna zbornica Slovenije Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 pripravništvo na področju socialnega varstva Večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV; krepitev socialnovarstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov Ciljna skupina javnega razpisa so mladi, stari do vključno 29 leta , ki so prvi iskalci zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV - pripravniki. 1.676.443,00 29.1.2016 18.1.2016
Zavod za šport Republike Slovenije Planica Javni razpis za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Šport - gibanje otrok S programom se želi zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo in s tem povečati njihovo gibalno zmogljivost ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga osnovna šola, zavod, registriran za dejavnost v športu, društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.). 4.851.457,20 12.2.2016 29.1.2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Zaposlovanje Cilj javnega razpisa je zaposlitev 319 učiteljev začetnikov, 131v vzhodni in 188 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami. javni vrtec, osnovna šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je vpisana v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa, javnoveljavnega programa za dijaške domove oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 5.282.640,00 7. 3. 2016 do 10. ure 12. 2. 2016
Organ upravljanja TNP Interreg ADRION Transnacionalni program Adrion - prvi razpis Interreg ADRION 2014-2020 Inovativna in pametna regija, trajnostna regija, povezana regija Podpora inovativnemu sistemu območja, trajnostno ovrednotenje naravnih in kulturnih dobrin, TN varovanje in obnavljanje, spodbujanje celostnih prometnih, mobilnostnih in multimodalnih povezav območja Nacionalni/regionalni/lokalni javni organi, pravne osebe pod javnim nadzorom, privatne organizacije, mednarodne organizacije 33.000.000,00 25.3.2016 1.2.2016
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016 – 2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Socialna vključenost Spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova, in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulture 1.200.000,00 5. 4. 2016 7. 3. 2016
Skupni sekretariat programa Interreg Območje Alp Program Interreg Območje Alp - drugi razpis Interreg Območje Alp Slovenija, Avstrija, Švica, deli držav Nemčija, Francija in Italija podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje javne in zasebne ustanove oz. podjetja okvirno 30 milijonov evrov € 8. 4. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Izvajanje RRI projektov spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno-razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja 12.000.000,00 15.4.2016 do 12.ure 29.1.2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Znanost, raziskave, gospodarstvo povezati znanost, raziskovanje in gospodarstvo, namenjen je spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih programov oz. projektov konzorcijev oz. podjetij za razvoj novih produktov, storitev, procesov in novih tehnologij na prednostnih področjih S4. Konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 55.000.000,00 15.4.2016 do 12.ure 29.1.2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijstvo Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta. Lastnik oziroma zakupnik gozda, pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200, sečnja oziroma 02.400, storitev za gozdarstvo, agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče. 8.000.000,00 16. 5. 2016 do 24. ure 26. 2. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave Program razvoja podeželja 2014-2020 Naložbe v kmetijska gospodarstva Povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev 8.000.000,00 18. 5. 2016 do 24. ure 26. 2. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdna infrastruktura Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti. 3.500.000,00 23. 5. 2016 do 24. ure 31. 3. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Vseživljenjsko učenje Namen javnega razpisa je krepitev učinkovitejšega zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v šolskem prostoru, še zlasti v okoliščinah, ki zahtevajo večjo stopnjo empatije in strpnosti. Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih. 4.000.000,00 EUR 6. 6. 2016 do 10. ure 16. 5. 2016
Slovenski podjetnišk sklad Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2B 2016 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Podjetništvo Spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo." podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2014 in 28. 2. 2015 1.680.000,00 24. 6. 2016 4. 6. 2016
Slovenski podjetniški sklad P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo Zagon inovativnih podjetij Inovativna mlada podjetja 2.160.000,00 17. 6. 2016 27. 5. 2016
Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa 2. razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020 Srednja Evropa Srednja Evropa institucionalno povezovanje na različnih področjih (evropsko teritorialno sodelovanje - transnacionalni programi) Pravne osebe vseh vrst 90.000.000,00 23. 6. 2016 26. 4. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu 2016 - 2022" Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Izobraževanje Razvoj kadrov v športi 7.000.000,00 8. 7. 2016 do 12. ure 11. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Sofinanciranje dejavnosti kariernih centrov v letih 2015 do 2020, ki nadgrajujejo že obstoječe dejavnosti v teh centrih. Cilj javnega razpisa je podpreti karierno usmerjanje, ki se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepitvi sodelovanja kariernih centrov z delodajalci oziroma neposrednega vstopa diplomantov v bodoča delovna okolja. Javni visokošolski zavod (tj. univerza ali samostojni visokošolski zavod) ali zasebni visokošolski zavod, ki je vpisan v Razvid visokošolskih zavodov ministrstva. 5.750.000,00 08.7. 2016 do 13. ure 20. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Vseživljenjsko učenje Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih 11.400.000,00 7. 7. 2016 do 12. ure 20. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Usposabljanje Povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Organizacije, ki so vključene v konzorcij, vključno z nosilcem konzorcija. 9.500.000,00 7. 7. 2016 do 12. ure 20. 6. 2016
SPIRIT Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 Operativni program za izvajanje EKP Podporne storitve za spodbujanje podjetništva Namen javnega razpisa je zagotoviti kakovostne, brezplačne celovite podporne storitve VEM za spodbujanje podjetništva (v nadaljevanju storitve) za celotno območje Republike Slovenije. oseba javnega ali zasebnega prava 800.000,00 8. 7. 2016 do 23. ure 10. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor izvajalcev operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Usposabljanje mentorjev Cilj javnega razpisa je krepitev kompetenc mentorjev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se prakticno usposabljajo z delom pri delodajalcih in s studenti visjih strokovnih sol, ki se prakticno izobrazujejo pri delodajalcih. Javni zavodi 1.090.000,00 13. 7. 2016 do 12. ure 20. 6. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Socialno podjetništvo in zadružništvo Zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug za sklop A so socialna podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu (Ur.l.RS, 20/11), za sklop B pa zadruge, ustanovljene s strani mladih (od 18 do 29 let) s 1.907.824,86 15. 7. 2016 4. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016–2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 zaposlovanje Sofinanciranje projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih. Organizacija v mladinskem sektorju, ki je pravna oseba zasebnega prava in ima na dan objave razpisa status delovanja v javnem interesu po ZJIMS; mladinski svet, ki je na dan objave razpisa vpisan v register mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino; javni zavod, ustanovljen po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki deluje v mladinskem sektorju in pri svojem delovanju izkazuje avtonomijo mladih v zavodu, ki je razvidna v statutu organizacije. 5.000.000,00 20.07.2016 do 12. ure 28. 6. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovnoinfrastrukturo za obdobje 2016-2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Spodbujanje podjetništva Namen: zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. občine 11.466.666,66 25.07.2016 do 23. ure 27. 6. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijska gospodarstva Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima sedež podjetja ali lokacijo kmetijskega gospodarstva oziroma se lokacija naložbe nahaja na vodovarstvenih območjih, ki so bila določena s predpisi Vlade Republike Slovenije 4.000.000,00 razveljavljen 4. 7. 2016
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017 Operativni program za izvajanje EKP 2014 - 2020 Podjetja in mednarodni sejmi Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini Podjetja 3.000.000,00 razveljavljen 8. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 Program razvoja podeželja 2014-2020 Vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti Mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost 12.000.000,00 17. 8.2016 4. 7. 2016
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Raba lesa Spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi; socialna podjetja 500.000,00 EUR 8. 8. 2016 18. 7. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Energetska učinkovitost in učinkovita raba virov Spodbuditi nastanek in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov Javni zavodi, ki so ustanovljeni kot šolski centri 1.855.350,00 15. 08. 2016 15. 7. 2016
Slovenski regionalno razvojni sklad Javni razpis »Spodbude za MSP v lesarstvu« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo Sofinanciranje projektov podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev, na področju predelave ali obdelave lesa. Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu 5.880.000,00 29. 8. 2016 29. 7. 2016
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2016-2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo Sofinanciranje (subvencije) operacij zagona podjetja, priprave tržnih produktov in komercializacije na trgu novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo Mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi in socialna podjetja 3.200.000,00 23. 8.2016 29. 7. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Naravni in kulturni viri Varstvo in spodbujanje naravnih in kulturnih virov Državni, regionalni in lokalni organi; Javni in zasebni organi; organizacije; Društva in ustanove; Nevladne organizacije, neprofitne organizacije in druga strokovna in civilna združenja; Gospodarske zbornice, poslovne kolektivne organizacije in združenja, zasebna podjetja in grozdi; Podjetja; Univerze in institucij 8.668.045,65 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 01/2016 – 1b (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Krepitev sodelovanja Spodbujanje inovacijskih zmogljivosti za povečanje konkurenčnosti območja univerze, raziskovalne in razvojne organizacije; nacionalne, regionalne in lokalne oblasti; javne in zasebne organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostno rastjo in socialnimi inovacijami; podporne poslovne organizacije; grozdi, posredni udeleženci; evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS); podjetja, posredni udeleženci, tehnološke razvojne organizacije, tehniške šole; zasebne in javne ustanove; neprofitni akterji 10.461.449,77 EUR 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 2/2016 4e (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Nizkoogljične strategije Sodelovanje za nizkooglične strategije in akcijski načrti Državne, regionalne in lokalne oblasti; Proizvajalci energije, institucije, ki upravljajo z energijo, podjetja za energetske storitve (ESCO); Ponudniki javnega prevoza; agencije in ustanove za mobilnost; Javni in zasebni organi; Regionalne in lokalne razvojne agencije; Združenja in ustanove; Nevladne organizacije in druga strokovna ter civilna združenja; Gospodarske zbornice, poslovne organizacije in združenja, zasebna podjetja in grozdi; Podjetja; Univerze, znanstveni in tehnološki parki, inovacijski inkubatorji in ustanove 6.693.521,18 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina Javni razpis za standardne projekte št. 4/2016 11 ETS (Interreg Italija - Slovenija) Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 Institucionalno sodelovanje zboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja Oblikovalci politik in vodje v javnih institucijah, ponudniki javnih storitev izobraževanja; Nacionalni, regionalni in lokalni organi; Regionalne in lokalne razvojne agencije; Nevladne organizacije, neprofitne organizacije ter druga strokovna in civilna združenja; Univerze, raziskovalna središča, znanstveni in tehnološki parki ter institucije; Podjetja; Javni organi 7.276.698,10 14. 9. 2016 15. 6. 2016
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Štipendiranje Izobraževanja Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2016/2017 do zaključka izobraževalnega programa. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 1.200.000,00 od 15. 6. 2016 do vključno 20. 9. 2016 16. 2. 2016
Ministrstvo za kulturo Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Kultura Sofinanciranje projektov kulturno-umetnostne vzgoje. Kulturne ustanove s področja gledališča in filma 1.000.000,00 26. 9. 2016 30. 8. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2016-2021 - Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo Javni razpis je namenjen profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerega se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov. vzgojno-izobraževalni zavodi 6.000.000,00 3. 10. 2016 9. 9. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijska gospodarstva Naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. 40.000.000,00 10. 10. 2016 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe Program razvoja podeželja 2014-2020 Naložbe kmetijskih gospodarstev Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 6.000.000,00 10. 10. 2016 4. 7. 2016
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis - po kreativni poti do znanja 2016/2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje Spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem Visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so na dan za oddajo vloge na javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, vpisani v razvid visokošolskih zavodov 3.992.210,00 10. 10. 2016 12. 8. 2016
SPIRIT Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj Namen javnega razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA Podjetja (podrobneje v dokumentaciji) 4.500.000,00 10.10. 2016 22. 7. 2016
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Socialna vključenost Sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov, ki bodo ponujali različne preventivne programe, namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Pravna oseba zasebnega prava, ki ima status društva, zavoda, invalidske organizacije, humanitarne organizacij), socialnega podjetja ali je druga pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje 8.625.000 19. 10. 2016 2. 9. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje Sspodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Visokošolski zavodi 3.080.000,00 20. 10. 2016 do 12. ure 26. 9. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpi za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017" Operativni program za izvajanje EKP Izobraževanje Prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 3.328.560,00 24.10.2016 do 10. ure 30. 9. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije" Operativni program EKP 2014-2020 Raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje Okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko, s sedežem v Republiki Sloveniji 10.490.783,75 EUR 15. 11. 2016 do 15:30 17. 10. 2016
Ministrstvo za pravosodje Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Energetska sanacija sklopa treh objektov sodišč« v okviru operacije Demonstracijski / pilotni projekt 2: Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu JZP« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Energetska sanacija Celostna energetska prenova treh sodišč (CE, MS, SG) po principu Javno-zasebnega partnerstva Sodišča 7. 11. 2016 do 9.30 4. 10. 2016
SPIRIT Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Namen javnega razpisa je, preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. Tehnološki parki, Podjetniški inkubatorji, Univerzitetni inkubatorji 3.200.000,00 28. 11. 2016 28. 10. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Produkti turističnega gospodarstva spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju svojih proizvodov/storitev in pomagati pri trženju in promociji gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma 4.199.142,18 7. 12. 2016; 22. 2. 2017 10. 6. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« Operativni program za EKP 2014-2020 Izobraževanje Posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij Partner konzorcija, ki projekt prijavi v imenu konzorcija 12.580.000,00 6. 12. 2016 do 12. ure 4. 11. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Prvi izziv 2015 Operativni program za izvajanje EKP 2014-2020 Zaposlovanje Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih s stalnim prebivališčem v Vzhodni Sloveniji Zavod RS za zaposlovanje 20.700.000,00 31. 3.2017 1. 12. 2015
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Učinkovita raba energije Energetska prenova stavb v lasti in rabi občin Občina 10.588.235,00 12. 12. 2016 5. 9. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 Operativni program za izvajanje EKP Spodbujanje raziskovalcev Vzpostavitev povezave med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere Raziskovalne organizacije in gospodarski subjekti, 10.000.000,00 07.12.2016 do 12. ure 30. 9. 2016
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije Javni razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji. 3.967.000,00 12. 12. 2016 28. 10. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 Razvoj podeželja 2014-2020 Shema kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije 2.600.000,00 28. 12. 2016 25. 11. 2016
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture« Operativni program EKP 2014-2020 Kultura Sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 336.080,00 6. 1. 2017 do 12:00 2. 12. 2016
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij Operativni program EKP 2014-2020 Štipendije Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci (izvajalci javnih pooblastil) in državo. Cilj regijske sheme kadrovskih štipendij je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije. pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in izkažejo usposobljenost za opravljanje teh nalog 18.400.000,00 23. 1. 2017 18. 11. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 Razvoj podeželja 2014-2020 Predelava lesa Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike 8.000.000,00 1. 2. 2017 2. 11. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijstvo Izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov Vlagatelj do podpore je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je: a) nosilec kmetije: - ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, - z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje dejavnosti na tej kmetiji, b) samostojni podjetnik posameznik, c) zadruga, č) zavod ali 5 d) gospodarska družba 20.000.000,00 1. 6. 2016 do 24. ure 26. 2. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 Razvoj podeželja 2014-2020 Kmetijska gospodarstva Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih. nosilec kmetijskega gospodarstva 10.000.000,00 1. 2. 2017 2. 11. 2016
SPIRIT Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Poslovni procesi Sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih Mala in srednje velika podjetja 3.000.000,00 4. rok: 15.2.2017 12. 10. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II" Operativni program EKP 2014-2020 Vzgoja in izobraževanje Čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 1.490.400,00 13.02.2017 do 10:00 13. 1. 2017
SPIRIT Javni razpis »Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« Operativni program za izvajanje EKP Energetika Sofinanciranje izvajanja PD projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4 in v okviru katere se lahko uvrstijo v sledeče prednostno področje uporabe: Pametna mesta in skupnosti; Fokusno področje: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. 5.000.000,00 24. 2. 2017 25. 11. 2016
SPIRIT Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij" Operativni program EKP 2014-2020 Sofinanciranje RRI projektov Sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij MSP (ne glede na kohezijsko regijo) ter velika podjetja (kolikor imajo sedež v vzhodni kohezijski regiji) 8.000.000,00 20. 2. 2017 3. 2. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane Razvoj podeželja 2014-2020 Ekološka pridelava hrane Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter izvaja ekološko pridelavo hrane 4.000.000,00 1. 3. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Razvoj podeželja 2014-2020 Naložbe v infrastrukturo - razvoj in posodabljanje kmetijstva in gozdarstva Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 12.000.000,00 10. 3. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela Operatvni program EKP Zaposlovanje 1.023.000,00 6. 3. 2017 21. 1. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje« Operativni program EKP 2014-2020 Socialna vključenost Povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami za gluhe, gibalno ovirane, slepe in slabovidne otroke in mladostnike (v nadaljevanju zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami) ter osnovna šola s prilagojenim programom. 2,778.000,00 6. 3. 2017 do 12. ure 31. 1. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih" Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2017-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov (šolajočih) vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni program osnovnošolskega oziroma srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja 1.296.000,00 13.03.2017 do 10:00 10. 2. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« Operativni program EKP 2014-2020 Pridobivanje kompetenc za približanje vstopu na trg dela Sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti 7.600.000,00 20.03.2017 14. 2. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Razvoj podeželja 2014-2020 Sodelovanje LAS Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje) Lokalne akcijske skupine 1.000.000,00 31. 3. 2017 13. 1. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih Razvoj podeželja 2014-2020 Kmetovanje na gorskih področjih Naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter ima svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 11.000.000,00 12. 4. 2017 30. 12. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. osnovne šole, zbornice, javni zavodi, NVO, javne raziskovalne organizacije 3.300.000,00 18. 4. 2017 10. 2. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. zasebni sektor in javne institucije 5.560.000,00 10. 4. 2017 7. 3. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu Operativni program EKP 2014-2020 IKT Sofinanciranje aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje didaktične uporabe IKT v visokošolskem pedagoškem procesu na vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov Visokošolski zavodi 2.000.000,00 12.04.2017 do 13:00 13. 3. 2017
ZMOS Javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Operativni program EKP 2014-2020 Energetske prenove Sofinanciranje operacij energetske prenove večstanovanjskih stavb v 100% (oz. več kot 75%) javni lasti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb Mestne občine, Javni stanovanjski skladi (v 100% občinski lasti), neprofitne stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim zakonom (v 100% občinski lasti) 11.764.705,00 17. 4. 2017 17. 3. 2017
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za za zagon inovativnih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) zagona, razvoja MVP (minimum viable product) in komercializacija končnih produktov inovativnih podjetij Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge 2.160.000,00 18. 4. 2017 24. 3. 207
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za modularne projekte Interreg Mediterranean 2014 - 2020 podpora inovativnosti, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 65.000.000,00 31.3.2017 30.1.2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor projektov »Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij« Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Izdelava učnih jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja. Pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki so ustanovljene kot zasebni ali javni zavod ali ustanova ali kot nevladna organizacija in imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju izobraževanja in/ali raziskovalne dejavnosti 2.000.000,00 20. 4. 2017 10. 3. 2017
Slovenski podjetniški sklad Javni razpis spodbude za rast podjetij na področju lesa v letu 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Lesarstvo spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter se izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih. Podjetja 400.000,00 16. 5. 2017 25. 4. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« Operativni program EKP 2014-2020 Socialna aktivacija zagotavljanje socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela. T Pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki ima v ustanovitvenem aktu neprofitno delovanje 3.990.000,00 22.05.2017 do 09:00 22. 4. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin, ki so določene glede na tip delavnice. pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji 2.340.000,00 15. 5. 2017 8. 4. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v učnem procesu. Visokošolski zavodi 1.300.000,00 10. 5. 2017 do 12:00 3. 4. 2017
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Pridobitev certifikatov Sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017 Mala in srednja podjetja 300.000,00 17. 5. 2017 13. 3. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom) Razvoj podeželja 2014-2020 Naložbe v kmetijstvo in gozdarstvo - namakalni sistemi Podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za gradnjo in dograditev namakalnih sistemov 7.000.000,00 21. 4. 2017 2. 2. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2016/2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Usposabljanje Namen javnega povabila je izvedba usposabljanja na delovnem mestu za brezposelne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu delodajalci 4.434.610,49 31. 5. 2017 21. 7. 2016
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg DANUBE Drugi razpis program Interreg DANUBE (1) prenos tehnologij, razvoj kompetenc, (2) upravljanje voda, naravna in kulturna dediščina, eko-koridorji, upravljanje s tveganji (3) promet in energija. Oblikovanje politik in inovacij preko razvoja ter izvajanja transnacionalnih orodij ter storitev na območju Podonavja javne in zasebne ustanove ter mednarodne organizacije Razpisana vrednost 59,9 mio EUR (50,8 mio ERDF + 4,5 mio IPA + 4,6 mio ENI) 6. 6. 2017 9. 5. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev Operativni program EKP 2014-2020 socialno partnerstvo krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. organizacije socialnih partnerjev 6.000.000,00 5. 6. 2017 do 12. ure 8. 5. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov Operativni program EKP 2014-2020 Romski centri sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov pravna oseba zasebnega ali javnega prava v sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje 1.680.000,00 6. 6. 2017 do 09:00 22. 4. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Obnovljivi viri energije Finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018. 15. 11. 2016
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Internacionalizacija in tuje neposredne investicije Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške. Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji 500.000,00 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 kmetijsko gospodarstvo in kmetijske dejavnosti podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti kmetje 14.000.000,00 27. 6. 2017 3. 5. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje Spodbuditi sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Visokošolski zavodi 1.821.648,98 19. 6. 2017 3. 5. 2017
Program Interreg Območje Alp 3. razpis programa Interreg Območje Alp Program Interreg Območje Alp Alpe in okolica podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje javne in zasebne ustanove in podjetja 27000000 28. 6. 2017 13. 4. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja Razvoj podeželja 2014-2020 Predelava in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov zadruga; zavod; gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje 15.000.000,00 13. 6. 2017 30. 12. 2016
Organ upravljanja medregionalnega programa Interreg Europe Tretji razpis medregionalnega programa Interreg Europe program Interreg Europe (1) Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, (2) Konkurenčnost MSP, (3) Nizkoogljično gospodarstvo, (4) Okolje in učinkovita raba virov. zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik javne institucije in druge osebe javnega prava, zasebne neprofitne organizacije. 145000000,00 30. 6. 2017 1. 3. 2017
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Sofinanciranje poslovnih dogodkov v tujini v letu 2017 Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij mikro, mala in srednja podjetja ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih 500.000,00 2. odpiranje 12.6.2017 28. 2. 2017
SPIRIT Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017« Operativni program EKP 2014-2020 mednarodni sejmi sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 Mikro, mala in srednja podjetja 1.000.000,00 13. 6. 2017 12. 5. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018« Operativni program EKP 2014-2020 zaposlitev čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. vrtec ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 1.680.000,00 26.6.2017 do 10.00 2. 6. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki poMOČ – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetence otrok, učencev in dijakov konzorcij, ki ga sestavljajo poslovodeči konzorcijski partner (društvo, zavod ali ustanova) in konzorcijski partnerji (vzgojno-izobraževalni zavodi). 1.494.000,00 3. 7. 2017 do 10:00 14. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 Lesarstvo intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta lastnik oziroma zakupnik gozda, pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200, sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo, agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče 5.000.000,00 19. 6. 2017 29. 3. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih« Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine brezposelnih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo Vzgojno-izobraževalni zavodi do 1.620.000,00 10. 7.2017 do 12:00 19. 6. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij Operativni program EKP 2014-2020 Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc Konzorcij, ki ga sestavljajo JRO 6.000.000,00 17. 7. 2017 do 12:00 19. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017-2022 Operativni program EKP 2014-2020 električna energija dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije gospodarske družbe, ki imajo v lasti elektroenergetsko omrežje, na katerega so priključeni končni odjemalci električne energije, po Zakonu o gospodarskih družbah 13.897.800,00 31. 7. 2017 3. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v klasično akvakulturo OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 4.133.333,00 2. 8. 2017 10.7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Energetske prenove sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin Občine 17.647.059,00 četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017 27. 3. 2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij "Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji" Operativni program EKP 2014-2020 Ranljive skupine omogočiti govorcem s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami - npr. disleksijo, osebam z motnjami v duševnem razvoju) polno razviti sporazumevalno zmožnost za dejavnejše vključevanje v družbo javni zavodi , univerze, raziskovalne in znanstvene inštitucije ter nevladne organizacije 500.000,00 14. 8. 2017 19. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev 3.340.361,00 29. 8. 2017 10. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Akvakultura e dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 2.266.667,00 29. 8. 2017 10. 7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0 Operativni program EKP 2014-2020 Lesarstvo spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) mikro, mala in srednje velika podjetja 5.045.389,08 16. 8. 2017 do 23:59 10. 7. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov spodbujanja podjetništva med mladimi 2017-2019 Operativni program EKP 2014-2020 Spodbujanje podjetništva Spodbujati podjetniško aktivnost med mladimi brezposelnimi osebami starimi do vključno 28 let, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in ustvarjalnost, ter tako doseči večje zaposlovanje mladih oseb. prijavitelj in projektni partner/ji so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in delujejo v mladinskem sektorju ali na področju lokalnega in regionalnega razvoja in drugi, ki lahko s svojim delovanjem aktivno prispevajo k ciljem tega javnega razpisa 995.438,00 28. 8. 2017 do 13. ure 17. 7. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje povečevanje zmožnosti socialnih in poklicnih kompetenc otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter osnovne šole s prilagojenim programom 463.000,01 28. 8. 2017 do 14:00 31. 7. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 delovno okolje varnost in zdravje pri delu v podjetjih pravna oseba javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima status javnega zavoda 500.000,00 18. 9. 2017 do 12:00 31. 7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018 Operativni program EKP 2014-2020 spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (v nadaljnjem besedilu: UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva. javni zavodi, ki delujejo na področjih srednjega izobraževanja 1.198.260,48 15. 9. 2017 24. 7. 2017
Ministrstvo za zdravje Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog Operativni program EKP 2014-2020 socialna vključenost sofinanciranje programov za razvoj in nadgradnjo mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog in novih psihoaktivnih snovi. Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k opolnomočenju ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Konzorcijsko sodelovanje: prijavitelj – neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki mora povabiti k sodelovanju zdravstveni dom 2.396.822,93 12. 9. 2017 do 10.00 28. 8. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. dijaki 3.600.000,00 EUR 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017 26. 1. 201
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 likalni trgi in promocijske dejavnosti na lokalni ravni horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti partenrstvo 1.800.000,00 29. 9. 2017 8. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Operativni program EKP 2014-2020 diverzifikacija kemtijskih dejavnosti Spodbujanje projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetiji. partnerstvo 1.000.000,00 29. 9. 2017 8. 6. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 Operativni program EKP 2014-2020 iniciativa EUREKA S spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru podjetja 5.282.528,69 9. 10. 2017 3. 7. 2017
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Program sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje eko-sistemskih storitev; Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); Mala in srednje velika podjetja 33.087.636,00 3. rok - 27. 9. 2017 ob 12. uri 18.1.2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Morski gospodarski ribolov naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča 2.400.000,00 22. 9. 2017 10. 7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Turizem Oblikovanje turističnih produktov oz. storitev in njihovo trženje ter promocija gospodarske družbe in samostojni podjetniki 8.087.984,89 25. 9. 2017 do 12:00 4. 8. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo Operativni program EKP 2014-2020 izobraževanje posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljali dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju kulturne zavesti in izražanja. vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI in javni raziskovalni zavod s področja vzgoje in izobraževanja 1,125.000,00 26. 9. 2017 do 12:00 21. 8. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 Operativni program EKP 2014-2020 elektronsko poslovanje sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi MSP 2.500.000,00 2. 10. 2017 1. 9. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis razpis za sofinanciranje projektov "razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela. nacionalno projektno partnerstvo 4.200.000,00 2. 10. 2017 do 15. ure 5. 9. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 spodbude delodajalcem, izobraževanje praktično usposabljanje z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol šole 4.088.285,60 13. 10. 2017 do 23:59 15. 9. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetske prenove stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo 14.117.647,00 skrajni rok 23. 10. 2017 9. 4. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Visokošolski zavodi 2.116.114,00 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure 31. 3. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah Vlagatelj lahko nastopa samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev kot vodja konzorcija. 13.875.600,00 13. 11. 2017 2. 10. 2017
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje mladih subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture Delodajalci 260.000,00 15. 11. 2017 2. 10. 2017
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019 (P2R) Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 2.992.000,00 7. 11. 2017 9. 10. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis "Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami" Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje mladih sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju nevladne organizacije, torej nepridobitne in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki jih ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava 324.000,00 13.11.2017 27. 10. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetska prenova stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe ožjega javnega sektorja 7.647.059,00 skrajni rok 18. 12. 2017 9. 4. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 Operativni program EKP 2014-2020 kmetijska gospodarstva naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 10.000.000,00 29. 11. 2017 30. 8. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja Operativni program EKP 2014-2020 predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov zboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom 10.000.000,00 30. 11. 2017 30. 8. 2017
ZMOS Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN Operativni program EKP 2014-2020 trajnostna mobilnost projekti vozlišč parkiraj in presedi (P+R) in projekti za razvoj kolesarske infrastrukture. mestne občine 12.517.690,00 27. 11. 2017 6. 10. 2017
Ministrstvo za zdravje Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih Operativni program EKP 2014-2020 Zdravje sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti zdravstveni domovi in občine 16.998.040,00 20. 11. 2017 do 10.00 16. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo OP ESPR 2014-2020 Okoljska akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 1.837.342,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture OP ESPR 2014-2020 ribiški proizvodi dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev 3.066.284,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura OP ESPR 2014-2020 ekološka akvakultura Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 133.333,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v klasično akvakulturo OP ESPR 2014-2020 klasična akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 3.374.774,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Socialna vključenost Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji 1.953.000,00 11.12.2017 do 15:00 3. 11. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, podjetništvo, kompetence Spodbujanje podjetnosti v gimnazijah Gimnazije, visokošolski zavodi, zbornice, NVO, javne raziskovalne organizacije, javni zavodi 2.700.000,00 04.12.2017 do 12:00 3. 11. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehniologijo Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije Operativni program EKP 2014-2020 Socialna ekonomija Podpreti en projekt v posamezni kohezijski regiji Slovenije (tj. vzhodni in zahodni regiji), ki bo vsaka tvorila transnacionalno partnerstvo z vsaj še enim partnerjem iz države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Izbrani prijavitelj bo skupaj s tujim partnerjem ali partnerji analiziral obstoječe stanje, potenciale in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji in vsaj še eni državi članici EU (predvidoma v tisti, iz katere bo prihajal partner) ter oblikoval zadružni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost. transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelj iz Slovenije, ki morajo biti nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na področju socialne ekonomije in partner ali partnerji iz držav članice EU 195.402,00 4. 12. 2017 13. 11. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju Operativni program EKP 2014-2020 mladinsko delo spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS 1.554.000,00 1. 12. 2017 18. 11. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehniologijo Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije Operativni program EKP 2014-2020 razvoj regij izvedba postopka dopolnitve dogovorov in izvedba postopka priprave dogovorov za razvojne regije regionalne razvojne agencije 418.860.000,00 15. 1. 2018 18. 11. 2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« Operativni program EKP 2014-2020 področje kulture vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 446.980,00 10. 1. 2018 24. 11. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba 700.000,00 26. 1. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021« Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje sofinanciranje zaposlitev na področju kulture javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji. 1.995.000,00 31. 1. 2018 23. 12. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018" Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 1.589.760,00 23.01.2018 do 23:59 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij Operativni program EKP 2014-2020 kmetijstvo podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij. nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG 20.000.000,00 31. 1. 2018 23. 10. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Energetika dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 4.000.000,00 drugi rok 26. 1. 2018 27. 3. 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Operativni program EKP 2014-2020 dodeljevanje posojil dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, nevladne organizacije, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status, javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja, samoupravne narodne skupnosti 5.000.000,00 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017 30. 8. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD 2016/2017 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku Šola in delodajalec 3.900.000,00 16. 2. 2018 do 23:59 29. 1. 2018
SPIRIT Slovenija Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 - za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslov Operativni program EKP 2014-2020 podporne storitve za podjetnike financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 Vlogo lahko odda vlagatelj s partnerji kot konzorcij. 3.894.120,00 19. 2. 2018 do 17:00 6. 2. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja OP ESPR 2014-2020 Ribiška pristanišča naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zaveti občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča 2.400.000,00 15. 3. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 gozdna infrastruktura Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi lastnik gozda, agrarna skupnost 3.000.000,00 28. 2. 2018 18. 1. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)" Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalni-razvojni projekti namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 45.000.000,00 2. 3. 2018 do 12:00 5. 1. 2018
SPIRIT Slovenija Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« Operativni program EKP 2014-2020 podporne storitve za subjekte inovativnega okolja financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij subjekti inovativnega okolja 6.600.000,00 15. 3. 2018 6. 2. 2018
Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina Ciljni razpis za strateške projekte št. 05/2018 Program sodelovanja V-A Italija-Slovenija Strateški projekti nanotehnologija, kreativna industrija, SECAP, mobilnost in intermodalnost, odličnost v turizmu, PSV, manjšine in večkulturnost, Natura 2000 in zelena infrastruktura, civilna zaščita Vodilni partner je lahko javni ali zasebni organ. 27.000.000,00 28. 3. 2018 ob 15.00 13. 2. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis "Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018 - 2022" Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje omogočiti zaposlenim na področju športa pridobitev, izboljšanje in poglabljanje tistih znanj in kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi sprememb tehnologije, športne opreme in orodij, narave dela ali potreb na trgu dela. konzorcij 5.000.000,00 9. 3. 2018 do 12:00 29. 1. 2018
SPIRIT Slovenija Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. mikro, mala in srednje velika podjetja 1.500.000,00 14. 3. 2018 27. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OP ESPR 2014-2020 kmetijstvo in gozdarstvo podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 2.000.000,00 9. 3. 2018 28. 11. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018« Operativni program EKP 2014-2020 mednarodni sejmi v tujini Uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 1.900.000,00 2. rok: 15. 5. 2018 24. 11. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 trženje gozdarskih proizvodov naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo in gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike 6.000.000,00 16. 4. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin upravičenci do podpore LAS ter člani LAS 1.500.000,00 02. 4.2018 do 23:59 18. 1. 2018
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« Operativni program EKP 2014-2020 gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3 sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij 18.495.600,00 9. 4. 2018 do 12:00 29. 1. 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Podjetja 8.811.250,00 od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018 27. 12. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019« Operativni program EKP 2014-2020 nastop na tujih trgih Spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. mala in srednja podjetja 1.699.997,95 9. 5. 2018 9. 3. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Inovativno podjetništvo Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2017 in 15. 3. 2018 2.160.000,00 20. 4. 2018 do 23:55 28. 3 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253) Operativni program EKP 2014-2020 Kompetenčni centri sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji 900.000,00 30. 4. 2018 30. 3. 2018
Ministrstvo za zdravje Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi Operativni program EKP 2014-2020 Dolgotrajna oskrba sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe, starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Prijavitelj je poslovodeči konzorcijski partner, ki se za potrebe tega razpisa poveže s konzorcijskimi partnerji. Prijavitelj je lahko izvajalec socialnovarstvenih storitev pomoči družini na domu ali izvajalec patronažnega varstva, ki je del javne mreže. 6.100.000,00 14. 5. 2018 18. 4. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 daljinsko ogrevanje finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 3. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Operativni program EKP 2014-2020 inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti partnerstvo do 5.000.000,00 25. 5. 2018 14. 2. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam Operativni program EKP 2014-2020 blažitev podnebnih sprememb Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč, Trajnostno varstvo rastlin, Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu, Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja, Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči, Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih in drugo. partnerstvo do 3.000.000,00 25. 5. 2018 14. 2. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Operativni program EKP 2014-2020 turizem Spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. zasebni zavod, javni zavod, javni gospodarski zavod, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma 4.600.000,00 2.rok: 11. 6. 2018 12. 3. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja Šole 719.017,50 30. 6. 2019 10. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) Operativni program EKP 2014-2020 trajnostna mobilnost sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. občine 5.010.037,59 2. morebitni rok: 20. 6. 2018 23. 12.2017
Organ upravljanja transnacionalnega programa INTERREG ADRION 2014-2020 2. razpis programa Interreg ADRION; prednostna os 2 - turizem in okolje Interreg ADRION 2014 - 2020 turizem in okolje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 34.300.000,00 26.6.2018 26.3.2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019 Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje mladih sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 leta starosti prijavitelj je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, hkrati ima prijavitelj sedež v kohezijski regiji, v kateri bo izvajal projekt; 634.605,00 29.06.2018 do 12:00 21. 5. 2018
Združenje mestnih občin Slovenije Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-4/2018 Operativni program EKP 2014-2020 trajnostna mobilnost Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij mestne občine 9.882.353,00 22. 6. 2018 23. 5. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022 Operativni program EKP 2014-2020 Promocija, animacija in učna pomoč 2018-2020 Dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem ucne pomoci za udelezence izobrazevanja odraslih, ki so v casu izvajanja ucne pomoci vpisani v izobrazevalne programe za dvig izobrazbene ravni, Konzorcij 2.114.000,00 28. 6. 2018 do 11:00 9. 6. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022« Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. zavodi, ki izvajajo redno izobraževanje na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževanja ter so registrirani za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji 16.815.893,80 28. 6. 2018 do 14:00 8. 6. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Operativni program EKP 2014-2020 Trajnostna mobilnost sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti občine z mestnimi območji 20.037.309,54 morebitni 3. rok: 5. 7. 2018 2. 10. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 raziskave in razvoj spodbude podjetjem pri vključevanju v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na tehnoloških področjih programa pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah 6.458.246,91 EUR 11.07.2018 do 23:59 25.05.2018
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 Operativni program EKP 2014-2020 Socialna vključenost spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Nepridobitne pravne osebe zasebnega prava 1.200.000,00 9. 7. 2018 8. 6. 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS Operativni program EKP 2014-2020 Podaljševanje delovne aktivnosti Sofinanciranje projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih. Konzorcij 3.336.000,00 9. 7. 2018 9. 6. 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom - PUD 2015/2016 in 2016/2017 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku šole, delodajalci - soprijavitelji 1.000.000,00 31. 07. 2018 do 23:59 19. 6. 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja Posamezniki, ki so pred programom imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in/ali ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program 6.675.453,74 do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 23. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 namakalni sistemi podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 7.000.000,00 31. 8. 2018 26. 4. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3, operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira 5.000.000,00 31. 8. 2018 26. 4. 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih Operativni program EKP 2014-2020 neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. posamezniki 2.047.151,61 od 25. 5. 2018 do porabe sredstev (najdlje do 5. 9. 2018) 21. 5. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 Operativni program EKP 2014-2020 razvoj kmetijskih proizvodov Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod, gospodarska družba, gospodarsko interesno združenje ali agrarna skupnost 15.000.000,00 12. 9. 2018 23. 5. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja Operativni program EKP 2014-2020 Poučevanje Povečati delež visokošolskih učiteljev (redni profesorji, izredni profesorji, docenti in lektorji ter predavatelji in višji predavatelji) in strokovnih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin), ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji 3.288.106,00 10. 9. 2018 do 12:00 26. 6. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 Operativni program EKP 2014-2020 Mobilnost slovenski učiteljev Sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v obdobju od 2018 do 2021. univerza ali samostojni visokošolski zavod 2.128.536,98 3. 9. 2018 do 12:00 26. 6. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju Operativni program EKP 2014-2020 Turizem Izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi. mala in srednja podjetja 11.223.900,00 10. 8. 2018 26. 6. 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 Operativni program EKP 2014-2020 štipendije štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa dijaki deficitarnih poklicev 3.600.000,00 od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018 31. 1. 2018
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov Operativni program EKP 2014-2020 Lesarstvo spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi Mala in srednja podjetja 11.880.000,00 22. 10. 2018 9. 6. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 raziskave in razvoj vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem javne raziskovalne organizacije 12.876.300,00 5. 10. 2018 do 12:00 13. 7. 2018
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 širokopasovna omrežja sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij na območjih belih lis operaterji elektronskih komunikacij 13.610.400,00 28. 9. 2018 do 12. ure 20. 7. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 Lokalne akcijske skupine Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin. Lokalne akcijske skupine. 1.100.000,00 19. 10. 2018 31. 7. 2018
SPIRIT Slovenija Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 Operativni program EKP 2014-2020 tržne raziskave, mednarodni forumi in certifikati Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018 mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 700.000,00 28. 9. 2018 do 13. ure 10. 8. 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije Operativni program EKP 2014-2020 NVO - enake možnosti in diskriminacije Sofinanciranje projekta, ki je namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij na področju enakosti in preprečevanja diskriminacije v Sloveniji. Ključni cilj javnega razpisa je izboljšati osveščenost in usposobljenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju in preprečevanju diskriminacije, ter o možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin v Sloveniji. NVO 220.000,00 17. 9. 2018 13. 8. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij. Registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva. 3.180.924,36 17. 9. 2018 do 23:59 16. 8. 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 zdravje pri delu dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu v organizacijah pravna oseba zasebnega prava s statusom fundacije 1.132.000,00 8. 10. 2018 do 13:00 7. 9. 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade (JR KCM) Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 karierni centri sofinanciranje kariernih centrov za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere pravne osebe na področju izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ipd. 2.500.000,00 5. 10. 2018 do 12:00 24. 8. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. javna organizacija za izobraževanje odraslih 18.296.818,31 4. 10. 2018 do 12:00 17. 9. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 Operativni program EKP 2014-2020 Digitalizacija Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in sredje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki deluje (sam ali njegovi ustanovitelji ali pravni nasledniki) na področju digitalizacije in digitalne transformacije 2.600.000,00 26. 10. 2018 do 23:59 8. 10. 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Certificiranje družbeno odgovornih podjetij V okviru javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. pravna oseba javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji 2.000.000,00 5. 11. 2018 1. 10. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018)« Operativni program EKP 2014-2020 energetska prenova stavb celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin občine 17.647.059,00 skrajni rok: 12. 11. 2018 27. 2. 2018
Zavod RS za zaposlovanje Učne delavnice: praktično usposabljanje Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Delodajalci 1.868.400,00 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018 20. 6. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« Operativni program EKP 2014-2020 pilotni/demonstracijski piloti Sofinanciranje izvajanja PD projektov konzorcijev, katerih rezultat morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki ter testirani pri uporabi v realnem okolju. Prijavitelji in konzorcijski partnerji so podjetja – pravne osebe zasebnega in pravne osebe javnega prava 56.602.502,29 20. 11. 2018 14. 8. 2018
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija razvoj čezmejnega območja krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine, razvoju skupnih turističnih produktov, izboljšanju pogojev za izkoriščenje skupnega čezmejnega podjetniškega potenciala, socialnemu, kulturnemu in regionalnemu razvoju Podjetja (vključno z MSP); Grozdi in omrežja (vključno z grozdi in mrežami MSP); Turistične institucije, zveze in agencije; Raziskovalne institucije; Univerze in druge institucije za akademsko ali višjo izobrazbo ter tehnološko ali poslovno usmerjene srednje šole; Organizacije in institucije za usposabljanje in izobraževanje; Institucije in organizacije, ki zastopajo gospodarske in socialne interese zaposlenih/delodajalcev; Nacionalne, lokalne in regionalne (javne) oblasti; Lokalne/regionalne institucije, razvojne organizacije in mreže; drugi 2.300.000,00 4. rok - 28. 11. 2018 20.12.2015
Interreg Območje Alp 4. razpis programa Interreg Območje Alp Interreg Območje Alp podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje javne in zasebne ustanove oz. podjetja okoli 25 M € 12. 12. 2018 19. 9. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis iz naslova podukrepa 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 Kmetijstvo in gozdarstvo Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev 1.500.000,00 20. 12. 2018 30. 10. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018 Program Razvoja podeželja sheme kakovosti v letu 2018 Podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je pridobilo certifikat za upravičeno shemo kakovosti 1.000.000,00 21.12.2018 do 23:59 29. 11. 2018
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: tretji razpis za modularne projekte Interreg Mediterranean 2014 - 2020 podpora inovativnosti, naravni in kulturni viri, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 30.000.000,00 31.1.2019 30.10.2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 Kmetijstvo Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnost. mladi kmet 15.000.000,00 31. 1. 2019 30. 10. 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis »Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih« Operativni program EKP 2014-2020 Razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2 krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah 600.000,00 14. 1. 2019 13. 12. 2018
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Vzgoja in izobraževanje zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev ter učiteljev, svetovalnih delavcev oziroma vzgojiteljev začetnikov do 29 let javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavodi 1.474.280,00 22.01.2019 do 11:00 27.12.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis »Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021, 2022« Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela. projektno partnerstvo, ki ga sestavlja najmanj 3 in največ 5 pravnih oseb, s sedežem v Republiki Sloveniji 3.638.312,00 7. 2. 2019 3. 1. 2019
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020 Operativni program EKP 2014-2020 spodbude za MSP v lesarstvu Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 MSP 5.554.701,04 20. 2. 2019 do 23:59 17. 12. 2018
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva sofinanciranje največ dveh »MREŽ CENTROV RAZISKOVALNIH UMETNOSTI IN KULTURE« upravičenci s področja kulture, izjemoma tudi s področja delovanja univerz ter samostojnih visokošolskih zavodov, ki so dejavni tudi na področju raziskovalnih umetnosti, izjemoma tudi univerze in samostojni visokošolski zavodi 9.000.000,00 22. 2. 2019 21. 12. 2018
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg Podonavje 2014 - 2020: tretji razpis Interreg DANUBE 2014 - 2020 Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik 51.000.000,00 8.3.2019 28.1.2019
Organ upravljanja Italija-slovenija Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte Interreg Italija-Slovenija Da je projekt upravičen do finaciranja, je treba uporabiti k rezultatom usmerjen pristop, ki mora biti skladen z intervencijsko logiko programa in mora izpolnjevati pogoje za doseganje kazalnikov neposrednih učinkov. Partnerstvo 11.745.958,92 15. 3. 2019 do 12:00:59 (CET) 22. 1. 2019
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 kultura Sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture nevladne kulturne organizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 698.900,00 15.03.2019 15.02.2019
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov Program razvoja podeželja 2014-2020 dobavne verige in lokalni trgi Podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Partnerstvo 3.575.287,79 12. 4. 2019 do 23:59 14. 1. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijske dejavnosti Podpora za izvedbo projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva. Partnerstvo 1.498.126,39 12. 4. 2019 do 23:59 14. 1. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Program razvoja podeželja 2014-2020 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Partnerstvo 5.000.000,00 19. 4. 2019 do 23:59 14. 1. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam Program razvoja podeželja 2014-2020 Podnebne spremembe Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Vodilni partner 3.000.000,00 19. 4. 2019 do 23:59 14. 1. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018 Program razvoja podeželja 2014-2020 Naložbe v kmetijska gospodarstva Podpora v individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. nosilec kmetijskega gospodarstva 8.100.000,00 24. 4. 2019 do 23:59 14. 1. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018 Program razvoja podeželja 2014-2020 Predelava les Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti proizvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor. gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji 7.000.000,00 23. 4. 2019 do 23:59 14. 1. 2019
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 kreativne kulturne industrije razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov ter spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom podjetja 880.000,00 15.04.2019 01.03.2019
Slovenski podjetniški sklad P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Mala in srednja podjetja 2.160.000,00 19. 4. 2019 11. 3. 2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje in izobraževanje sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol šole, delodajalci, zbornice 3.782.210,00 24. 04. 2019 22. 3. 2019
Ministrstvo za kulturo Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019-2021 Operativni program EKP 2014-2020 Karierne perspektive Sofinaciranje zaposlitev s področja kulture. Javni zavodi s področja kulture 450.000,00 24. 5. 2019 22. 4. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Mobilnost študentov Cilji programa Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij je izboljšanje udeležbe študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini (mednarodna mobilnost) ter posledično povečanje učinka mednarodne mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela ob komplementarnem financiranju mobilnosti. Institucije terciarnega sektorja izobraževanja izbrane v okviru programa Erasmus + 2.218.450,00 28. 6. 2019 26. 6. 2018
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska razvoj čezmejnega območja razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; podjetja v državni lasti; nevladne organizacije; neprofitne organizacije; turistična društva; organizacije za upravljanje turističnih destinacij; cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem; zbornice in strokovna združenja; EZTS; izobraževalne ustanove; zdravstvene ustanove; uradi za zaposlovanje; kulturne institucije in organizavcije; akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih razmer 1.007.819,14 18. 6. 2019 do 12. ure 24. 1. 2019
Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS Operativni program EKP 2014-2020 karierni centri Zagotavljanje večje dostopnosti do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino. pravna oseb, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti s področja izobraževanja 1.250.000,00 27. 6. 2019 do 12:00 27. 5. 2019
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije Operativni program EKP 2014-2020 Socialna aktivacija sofinanciranje 27 večletnih projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu z največ štirimi projektnimi partnerji – projektno partnerstvo lahko sestavlja največ 5 (pet) pravnih oseb, tj. prijavitelj in štirje projektni partnerji 17.864.028,00 18. 6. 2019 do 15:00 19. 5. 2019
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Transnacionalni program Interreg MED 2014 - 2020: drugi razpis za horizontalne projekte Interreg Mediterranean 2014 - 2020 Kapitalizacija 12.500.000,00 EUR (ESRR+IPAII+LASTNA SREDSTVA) 27.6.2019 9.5.2019
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg CENTRAL EUROPE 2014−2020 Kapitalizacijski 4. razpis programa Interreg CENTRAL EUROPE Interreg CENTRAL EUROPE Kapitalizacija Partnerji 44. izbranih projektov 1. in 2. razpisa programa CENTRAL EUROPE kot nosilni partnerji ter partnerji iz evropsko vodenih programov in drugi novi partnerji s programskega območja cca. 10.000.000,00 5.7.2019 4.3.2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve OP ESPR 2014-2020 Akvakultura Podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture. Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov. 200.000,00 do porabe sredstev 20. 6. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture OP ESPR 2014-2020 Predelava ribiških proizvodov Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v RS registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev 2.856.021,00 do porabe sredstev 20. 6. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo OP ESPR 2014-2020 Okoljska akvakultura Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v RS registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 2.122.142,00 do porabe sredstev 20. 6. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo OP ESPR 2014-2020 Produktivne naložbe v klasično akvakulturo. Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Ppravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov. 4.015.680,00 do porabe sredstev 20. 6. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja OP ESPR 2014-2020 Ribištvo Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča 2.400.000,00 do porabe sredstev 1. 7. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Drugi javni razpis za "ukrep inovacije v akvakulturi" OP ESPR 2014-2020 Akvakultura Spodbujanje inovacij v akvakulturi. Mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 400.000,00 do porabe sredstev 31. 7. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Drugi javni razpis za "ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura" OP ESPR 2014-2020 Ekološka akvakultura Izvajanje projektov, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov, in ki so: 1. gospodarske družbe, 2. zadruge, 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 133.333,00 do porabe sredstev 29. 7. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5. javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 Program razvoja podeželja 2014-2020 Razvoj kmetijskih proizvodov Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba 15.000.000,00 30. 7. 2019 12. 2. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 11. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijsko gospodarstvo Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 6.600.000,00 30. 7. 2019 13. 2. 2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022 Operativni program EKP 2014-2020 razvoj kadrov Sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022 Nosilni partner (partnerstvo mora vključevati najmanj 15 partnerjev, od tega vsaj 4 mikro, majhna ali srednje velika podjetja) 5.500.000,00 15. 7. 2019 8. 6. 2019
Ministrstvo za zdravje Javni razpis za Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 socialna vključenost storitve in programi za starejše domovi za starejše 13.173.900,00 31. 7. 2019 14. 6. 2019
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje naložb podjetij v RRI mikro, mala in srednje velika podjetja 17.075.000,00 3. rok: 12.9. 2019 4. 8. 2017
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg ADRION 2014 - 2020 3. razpis programa Interreg ADRION za PO 1 in PO 3 Interreg ADRION Pametna in povezana regija PO1 - Pametna regija: Modra rast preko strategije pametne specializacije S3 in Socialne inovacije ter PO3 - Povezana regija: Pomorski in Urbani transport Organi javne uprave na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter organi javnega prava in javni organi PO1; 4,5 MEUR ESRR in PO 3; 5,3 MEUR ESRR PO1; 12.9.2019 in PO3; 13.9.2019
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 Operativni program EKP 2014-2020 Gostovanja tujih strokovnjakov Izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Visokošolski zavodi 2.620.249,42 16. 9. 2019 do 12:00 25. 6. 2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020 Operativni program EKP 2014-2020 Štipendije Dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2019/2020 Dijaki 3.600.000,00 od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019 26. 6. 2019
SPIRIT Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022) Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 podjetništvo podpora za zagon, rast in razvoj podjetij potencialni podjetniki, "start up" podjetja in hitro rastoča podjetja 10.133.915,92 EUR 23. 9. 2019 2. 8. 2019
SPIRIT Javni razpis Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 - 2022 Operativni program EKP 2014-2020 Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih Vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih. MSP 2.800.000,00 5. 10. 2019 8. 7. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2019 Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 Gozdna infrastruktura Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 1. lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; 2. lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno infrastrukturo; 3. agrarna skupnost v skladu z zakonom, ki ureja agrarne skupnosti, če se naložba v gozdno infrastrukturo izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni lastnini članov agrarnih skupnosti. 2.500.000,00 24. 9. 2019 do 23.59 26. 6. 2019
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja in konzorciji podjetij 74.200.000,00 3. rok: 18. 11. 2019 do 23.59 3. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 Operativni program EKP 2014-2020 Energetika Celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin Občine 17.647.059,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 18. 11. 2019 4. 5. 2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 aktivno in zdravo staranje spodbuda podjetjem k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti podjetja 10.000.000,00 EUR od 26. 8. 2019 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 10. 2019 26. 7. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 namakalni sistemi Krepitev aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Fizične in pravne osebe, ki jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastijo za gradnjo in dograditev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, vključno z ureditvijo vodnega vira. 3.000.000,00 15. 11. 2019 do 23.59 28. 8. 2019
SPIRIT Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Procesne izboljšave Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0 MSP 2.100.000,00 24.10.2019 6.9.2019
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projekta Komunikacijske kampanje za zmanjševanje/odpravljanje medgeneracijskih stereotipov in spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu Operativni program EKP 2014-2020 medgeneracijsko sodelovanje Sofinanciranje enega (1) projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov pravna osebe javnega ali zasebnega prava, s sedežem v Republiki Sloveniji in ima registrirano dejavnost s področja oglaševalskih agencij 1.180.000,00 11. 11. 2019 do 23.59 11. 10. 2019
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 Operativni program EKP 2014-2020 Turizem Namen razpisa je spodbujanje razvoja turistične ponudbe, spodbujanje digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine in krepitev kompetenc zaposlenih na področju turizma v vodilnih destinacijah v Sloveniji. organizacije, ki na območju ene opredeljene vodilne destinacije (vodilne destinacije so opredeljene v točki 2.4. razpisne dokumentacije) izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma 5.500.000,00 18. 11. 2019 do 23.59 21. 10. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrepo 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019 Program razvoja podeželja 2014-2020 sheme kakovosti Podpora za pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi. kmetijsko gospodarstvo, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je prijavljeno v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti 700.000,00 29. 11. 2019 do 20. 12. 2019 25. 11. 2019
Urad RS za mladino Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost Operativni program EKP 2014-2020 Krepitev kompetenc Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner 2.013.800,00 27. 11. 2019 do 23.59 22. 10. 2019
Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« Operativni program EKP 2014-2020 Socialno vključevanje invalidov Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti. pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima status varstveno delovnega centra 2.450.000,00 29. 11. 2019 do 12.00 14. 10. 2019
Zavod za zaposlovanje Javno povabilo Zaposlimo mlade Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so uspešno zaključili usposabljanje v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje (izbralo jih je ministrstvo za delo). Delodajalci 1.187.000,00 29.12.2019 do 14.45 oziroma do porabe sredstev 26. 6. 2019
Zavod za zaposlovanje Učne delavnice 2019: praktično usposabljanje Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. Delodajalci 1.450.000,00 27.12.2019 do 12:00 oziroma do porabe sredstev 26. 6. 2019
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu 2019 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Delodajalci; Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 4.370.000,00 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev 12. 12. 2018
Zavod RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2019 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje na delovnem mestu Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi delodajalci 2.220.000,00 31. 12. 2019 oziroma do porabe sredstev 12. 12. 2018
Slovenski podjetniški sklad Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Mentorstvo Namen vključevanja izkušenih start-up mentorjev v proces mentoriranja start-up podjetij je prenos specifičnih izkušenj in znanj ter specifičnih socialnih povezav v proces uspešnega razvoja prejemnikov javnih sredstev. Upravičenci do mentorja in mentoriranja so prejemniki različnih finančnih spodbud sklada od leta 2014 naprej 31. 12. 2019 7. 6. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijski in gozdarski sektor podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju organizacija ali skupina proizvajalcev 1.732.386,82 20. 12. 2019 do 24.00 24. 9. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2019 Program razvoja podeželja 2014-2020 mladi kmeti Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Mladi kmeti 15.000.000,00 6. 12. 2019 do 23.59 22. 10. 2019
Ministrstvo za zdravje Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija Operativni program EKP 2014-2020 Programi za starejše Sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih. Dom za starejše 13.173.000,00 23. 12. 2019 do 12.00 25. 11. 2019
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 Operativni program EKP 2014-2020 dodeljevanje spodbud sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster) podjetja 4.629.753,35 16. 12. 2019 do 12.00 12. 8. 2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod) 7.298.199,90 22. 11. 2019: tretje odpiranje 5. 12. 2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije« Operativni program EKP 2014-2020 Razvoj slovenščine Povezati znanost in gospodarstvo, da bi proizvedli končne produkte, ki bi bili enostavni za uporabo (»uporabnikom prijazni«), ljudem pa bi pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah ne glede na jezikovne meje. Pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti in so predmet javnega razpisa, tj. za raziskovalno-razvojno dejavnost, visokošolsko izobraževanje, svetovanje o računalniških napravah in programiranje, računalniško programiranje, informacijska tehnologija ali računalniške storitve 4.000.000,00 22. 1. 2020 do 23.59 3. 12. 2019
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev, ter učiteljev, svetovalnih delavcev oz. vzgojiteljev začetnikov do 29 let z namenom načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Vzgojno-izobraževalni zavodi 1.942.350,00 14. 1. 2020 do 11.00 25. 11. 2019
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za učne delavnice: spodbude za zaposlovanje Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje Subvencija 4.000 EUR za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Delodajalci 3.080.000,00 31. 3. 2020 do 11.00 20. 6. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij Program razvoja podeželja 2014-2020 razvoj majhnih kmetij Podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost Nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG 20.000.000,00 16. 12. 2019 do 13. 2. 2020 25. 11. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva Program razvoja podeželja 2014-2020 podnebne spremembe Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva vodilni partner 590.000,00 28. 2. 2020 do 23.59 25. 11. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva Program razvoja podeželja 2014-2020 Pilotni projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP), ki se nanašajo izključno na gozdarstvo. vodilni partner 1.550.000,00 28. 2. 2020 do 23.59 25. 11. 2019
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Področje kulture Vključitev ciljne skupine brezposelnih in neaktivnih v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture. Nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 741.920,00 16. 3. 2020 do 23.59 20. 1. 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje pilotnega projekta »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov v zahodni kohezijski regiji« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 socialna vključenost sofinanciranje pilotnih projektov, ki bo namenjen razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov varstveno delovni centri 1.151.500,00 14. 2. 2020 do 15.00 31. 1. 2020
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021 Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. MSP 2.909.900,59 16. 03.2020 16. 2. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijstvo Podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti Mladi kmetje 14.398.496,0 18. 3. 2020 do 23.59 25. 2. 2020
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Delodajalci 27.700.000,00 31. 3. 2020 do 14.45 5. 4. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Delodajalci 50.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 3. 2020 do 14.45 17. 8. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Odprava škode in obnova gozda Dela za odpravo škode in obnovo gozda 2.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 29. 3. 2019
Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 lesarstvo spodbujanje uvajanja in povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv podjetja v vzhodni kohezijski regiji 8.369.659,68 6. 4. 2020 12. 7. 2019
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Program razvoja podeželja 2014-2020 LAS Sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). LAS ter člani LAS 3.100.000,00 od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2. 2020 do 23.59 16. 12. 2019
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za zagon inovativnih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. MSP 2.160.000,00 20. 4. 2020 24. 2. 2020
Slovenski podjetniški sklad Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023" Operativni program EKP 2014-2020 Promocija projekta Slovenskega podjetniškega sklada na dogodkih Izbor podjetniških dogodkov, na katerih bo sklad promoviral projekt Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023. MSP 48.000,00 15. 5. 2020 27. 3. 2020
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« Operativni program EKP 2014-2020 Širokopasovna omrežja Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s Operaterji elektronskih komunikacij 29.471.228,00 5. 5. 2020 do 14.00 2. 3. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem Operativni program EKP 2014-2020 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni,ki so povezane z razvojem Podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti Partnerstvo 3.091.904,15 29. 5. 2020 do 23.59 27. 3. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam Program razvoja podeželja 2014-2020 Blažitev podnebnih sprememb Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. vodilni partner 2.466.875,34 od 6. 1. 2020 do 29. 4. 2020 do 23.59 16. 12. 2019
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 - 2021 Operativni program EKP 2014-2020 kreativne industrije Nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. Nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. 2.210.000,00 9. 6. 2020 16. 2. 2020
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje Cilj javnega razpisa je usposobiti 2.400 zaposlenih, da bodo izboljšali kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v programih višjega strokovnega izobraževanja ali neformalnih izobraževalnih programih za odrasle Konzorcij 1.248.945,75 10. 7. 2020 do 12.00 22. 6. 2020
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za prototipiranje Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Zagotovitev možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje MSP 1.000.000,00 31. 3. 2023 27. 3. 2020
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za certifikate kakovosti Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. MSP 1.500.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za zaščito intelektualne lastnine Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. MSP 1.500.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. MSP 1.500.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. MSP 500.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). MSP 3.000.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. MSP 1.000.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. MSP 3.000.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za digitalni marketing Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. MSP 2.000.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za pripravo digitalne strategije Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. MSP 2.000.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za kibernetsko varnost Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. MSP 1.000.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za statusno preoblikovanje družb Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. MSP 1.000.000,00 31. 3. 2023 17. 6. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Operativni program EKP 2014-2020 Vavčer Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje. MSP 500.000,00 1. 3. 2023 21. 11. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za prenos lastništva Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnštva z namenom, da se ogranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzmenika v skladu z 72a. členom ZGD-1. MSP 1.000.000,00 31. 3. 2023 11. 12. 2019
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za digitalno transformacijo MSP Operativni program za EKP 2014-2020 Digitalna transformacija Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih. MSP 12.400.000,00 1. 9. 2022 21. 10. 2019
Slovenski podjetniški sklad Ponovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)" Operativni program EKP 2014-2020 poziv za ocenjevalce Za ocenjevanje vlog podjetij v letu 2019 bodo upoštevane samo vloge strokovnjakov, ki bodo prispele po elektronski pošti na naslov [email protected], najpozneje do 25. 11. 2019, oziroma do 1. 4. 2020 za ocenjevanje vlog v letu 2020, 1. 4. 2021 za ocenjevanje vlog v letu 2021 ter do 1. 4. 2022 za ocenjevanje vlog v letu 2022. 1. 4. 2021 in 1. 4. 2022 21. 11. 2019
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za usposabljanje ali izobraževanje v tujini Operativni program EKP 2014-2020 Štipendije Financiranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini - v državah članicah EU, razen v Republiki Sloveniji - za specializirane poklice v kulturi. Mladi, stari do vključno 29 let 124.950,00 7. 7. 2020 do 23.59 8. 6. 2020
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Aktivni do upokojitve Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več. Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Delodajalci 13.992.000,00 do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2020 do 14.45 20. 6. 2018
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za obdobje 2014-2020 - 6. rok usmerjen za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Projekti s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov Javni razpis je odprt usmerjeno za projektne predloge z druge prednostne osi, prednostne naložbe 6f, ki bodo kot projektne partnerje vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov projektni partnerji, ki bodo vključevali raziskovalne institucije ter pokrivali vsebino na področju upravljanja in koristne rabe vodnih virov 30. 6. 2020 do 12. ure 29. 4. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo ESPRP 2014-2020 širokopasovna omrežja gradnja širokopasovna omrežja operaterji 7.102.800,00 9. 7. 2020 do 23.59 28. 1. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 Operativni program EKP 2014-2020 Odprava škode in obnovo gozda Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30 oktobrom 2018 Lastniki gozdov 2.000.000,00 22. 6. 2020 do 24.00 27. 3. 2020
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic Operativni program EKP 2014-2020 COVID-19 Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji 1.925.000,00 20. 7. 2020 do 15.00 22. 6. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Ureditev gozdnih vlak Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov 1.410.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 29. 3. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022 Operativni program EKP 2014-2020 energija Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. 20.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 3. 9. 2020 27. 9. 2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje in usposabljanje Sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol Delodajalci, zbornica in šole 5.051.000,00 2. 9. 2020
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021" Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 zaposlovanje zaposlitve pomočnikov vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev začetnikov vzgojno-izobraževalni zavodi 2.406.000,00 25. 8. 2020 do 12.00 12. 6. 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev sofinanciranje projektov socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja organizacija delodajalcev ali reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindikatov 988.876,00 EUR 31. 8. 2020 do 23.00 24. 7. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022 Operativni program 2014-2020 Energija Dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 10.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 9. 2020 31. 3. 2019
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 (292. javni razpis) Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 štipendije štipendije za deficitarne poklice dijaki 3.500.000,00 od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020 30. 1. 2020
SPIRIT Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij MSP 2.000.000,00 15. 9. 2020 28. 7. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Sečnja in spravilo lesa Nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. lastnik oziroma zakupnik gozda in agrarna skupnost 8.000.000,00 17. 9. 2020 do 23.59 29. 7. 2020
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Pilotni projekti razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Razvoj in uvedba inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših Izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest 2 krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah 480.000,00 28. 9. 2020 28.8.2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Predelava lesa Naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev Gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji 4.500.000,00 30. 9. 2020 do 23.59 3. 9. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 12. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči Program razvoja podeželja 2014-2020 Obnova hmeljišč Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči Nosilec kmetijskega gospodarstva 4.000.000,00 15. 10. 2020 do 23.59 23. 7. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdna infrastruktura Naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter priprava gozdnih vlak lastnik gozda in agrarna skupnost 6.400.000,00 12. 10. 2020 do 23.59 23. 7. 2020
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19 Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. MSP 5.000.000,00 5. 10. 2020 do 23.59 7. 9. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti Program razvoja podeželja 2014-2020 Razvoj nekmetijskih dejavnosti Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba, zavod ali zadruga. 15.000.000,00 21. 10. 2020 do 23:59 23. 7. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijsko gospodarstvo Naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi Nosilec kmetijskega gospodarstva 1.000.000,00 21. 10. 2020 do 23.59 29. 7. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 Operativni program EKP 2014-2020 Energetska prenova Namen sofinanciranja so naložbe celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Občine 25.000.000,00 skrajni rok: 16. 11. 2020 27. 3. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja Operativni program EKP 2014-2020 Kmetijsko gospodarstvo Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja Nosilec kmetijskega gospodarstva 10.000.000,00 4. 11. 2020 do 23.59 3.9.2020
Slovenski podjetniški sklad Javni poziv COVID-19 za nakup zaščitne opreme Operativni program EKP 2014-2020 COVID-19 nakup zaščitne opreme Zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. MSP 10.000.000,00 31.10. 2020 13. 7. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijstvo Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali. Nosilec kmetijskega gospodarstva 9.000.000,00 18. 11. 2020 do 23.59 23. 7. 2020
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše Operativni program EKP 2014-2020 Infrastruktura za starejše Sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let Javni socialnovarstveni zavodi 21.521.490,00 3. rok (skrajni rok): 16. 11. 2020 do 15.00 ure 27. 3. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijski in gozdarski sektor Podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Organizacija proizvajalcev, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev, priznana za sektor. 545.411,00 22. 12. 2020 do 23.59 30. 10. 2020
SPIRIT Slovenija Javni razpis Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 RRI Pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet, povezanih z omilitvijo posledic COVID-19. podjetja 5.000.000,00 1. 12. 2020 2. 10. 2020
SPIRIT Slovenija Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 podjetništvo v gostinstvu in turizmu Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020. mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma 10.000.000,00 EUR 26. 11. 2020 do 18.00 16. 11. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Kmetijski proizvodi Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Nosilec kmetije, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, s.p., zadruga, zavod ali gospodarska družba 20.000.000,00 15. 12. 2020 do 23.59 29. 7. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 ESPRP 2014-2020 Sheme kakovosti Podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovost KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije 500.000,00 30. 12. 2020 do 23.59 30. 11. 2020
Slovenski podjetniški sklad SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji Operativni program EKP 2014-2020 semenski kapital Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. MSP 1.250.000,00 31. 12.2020 21. 11. 2019
Slovenski podjetniški sklad P4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP Operativni program EKP 2014-2020 Digitalna transformacija Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. MSP 15.000.000,00 15. 1. 2021 14. 8. 2020
Ministrstvo za zdravje Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo« Operativni program EKP 2014-2020 Rehabilitacija Zagotavljanje rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju. Zdravstveni domovi s pripadajočimi zdravstvenimi postajami 1.000.000,00 10. 2. 2021 25. 1. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 17. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 ESPRP 2014-2020 Kmetijsko gospodarstvo Naložbe kmetijskih gospodarstev Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 4.000.000,00 27. 1. 2021 do 23.59 30. 11. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 16. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 ESPRP 2014-2020 Kmetijsko gospodarstvo Naložbe kmetijskih gospodarstev Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano v RKG in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 9.015.046,00 27. 1. 2021 do 23.59 30. 11. 2020
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za digitalni marketing Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Podjetja 5.400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 17. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za tržne raziskave tujih trgov Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih. Podjetja 1.900.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 16. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad COVID Mikrokrediti 2020,2021 Operativni program EKP 2014-2020 Mikrokrediti neposredno zagotavljanje ugodnih virFinanciranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Podjetja 56.629.228,80 7. 12. 2021 20. 10. 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020 Lastnik gozda 1.000.000,00 do porabe sredstev 23. 7. 2020
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti Operativni program EKP 2014-2020 Povečanje snovne in energetske učinkovitosti na področju turizma Sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma. MSP 21.555.330,41 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021 9. 12. 2019
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za dvig digitalnih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije. Podjetja 2.000.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za pripravo digitalne strategije Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Podjetja 5.400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 17. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za kibernetsko varnost Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Podjetja 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 17. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad COVID Mikrokrediti Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Namen je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, lociranim na Zahodni kohezijski regiji, ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Mikro, mala in srednja podjetja 2.000.000,00 6. 4. 2021 29. 3. 2021
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva Operativni program EKP 20014-2020 Nakup mobilnih enot sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ustanovljena s strani Republike Slovenije, kot javni socialno varstveni zavod 400.000,00 2. 4. 2021 do 15.00 8.3.2021
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za zagon inovativnih podjetij Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Spodbude za zagon inovativnih podjetij Podjetja 2.160.000,00 20. 04.2021 15. 2. 2021
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 Operativni program EKP 2014-2020 Kompetence zaposlenih Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah in so vpisane v poslovno/sodni register vsaj 12 mesecev pred dnevom objave JR ASI 2021. 4.728.520,00 Do 23. 4. 2021 do vključno 16.00 ure 16. 4. 2021
Slovenski podjetniški sklad P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi. Prvi prijavni rok (tj. 22.04.2021) bo na voljo za prijavo zgolj podjetjem, ki imajo registrirano glavno dejavnost po SKD: N79.110 Dejavnost potovalnih agencij, N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti in bo namenjen poravnavi obveznosti do potrošnikov. Na ostala dva roka pa bodo lahko kandidirala podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost, ki ne spada med izločene dejavnosti ali se njihov projekt ne nanaša na izločena področja opredeljena v javnem razpisu. 77.030.000,00 22.04.2021 12. 4. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 4. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja ESPRP 2014-2020 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev Občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča 2.400.000,00 do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5. javni razpis za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ESPRP 2014-2020 Klasična akvakultura Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 3.928.770,00 do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5. javni razpis za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo ESPRP 2014-2020 okoljska akvakultura Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 2.122.142,00 do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi ESPRP 2014-2020 Inovacije v akvakulturi Spodbujanje inovacij v akvakulturi pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 400.000,00 do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura ESPRP 2014-2020 Ekološka akvakultura Izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 133.333,00 do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 5. javni razpis za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ESPRP 2014-2020 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev 2.781.855,00 do porabe sredstev
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve ESPRP 2014-2020 Nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture Podpora za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 60.000,00 do porabe sredstev 23. 12. 2020
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti Operativni program EKP 2014-2020 Pametna mesta in skupnosti Priprava demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti Občine 8.000.000,00 1. rok: 23. 4. 2021 do 12. ure, 2. rok: 10. 9. 2021 do 12. ure 15. 2. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva - Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih Operativni program EKP 2014-2020 Razvoj, posodabljanje ali prilagoditev kmetijstva in gozdarstva. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. 1.700.000,00 Od 2. aprila 2021 do vključno 21. maja 2021 do 23.59. ure. 12.3.2021
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi Operativni program EKP 2014-2020 Planinska športna in rekreacijska infrastruktura Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih. Mikro, mala in srednja podjetja 5.000000,00 13. 5. 2021 do 23.59 19. 4. 2021
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« Operativni program EKP 2014-2020 Širokopasovna omrežja Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«. Operaterji elektronskih komunikacij 21.679.242,39 27. 5. 2021 do 12.00 22. 3. 2021
Slovenski podjetniški sklad P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 Operativni program EKP 2014-2020 Brezobrestni krediti Namen brezobrestnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP[1] s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi, s potovanji povezanimi dejavnostmi. Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela posledice COVID-19. 77.030.000,00 10. 06.2021 10. 5. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za certifikate kakovosti Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. Podjetja 2.800.000,00 31. 03.2023 oziroma do porabe sredstev 16. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za prototipiranje Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Podjetja 700.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 17. 2. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 Operativni program EKP 2014-2020 Mladi kmetje Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021 mladi kmeti 10.478.000,00 15. 6. 2021 do 23.59 5. 2. 2021
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023 Operativni program EKP 2014-2020 Kultura Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin. Nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin. 1.307.915,90 7. 6. 2021 do 23.59 28. 4. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za statusno preoblikovanje družb Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Podjetja 400.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 17. 2. 2021
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo Operativni program EKP 2014-2020 Starejši Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Javni socialnovarstveni zavodi 93.000.000,00 EUR 13. 7. 2021 do 15.00 31.5.2021
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposljivost, krepitev usposobljenosti in podpora socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve. Nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, delujejo na področju razpisa ter izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. 627.000,00 EUR 23. 7. 2021 do 23.59 14. 6. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis Zdravje in varnost ESPRP 2014-2020 Izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike Izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike če te naložbe presegajo zahteve prava EU ali nacionalnega prava Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so lastniki, solastniki ali uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov 160.000,00 do porabe sredstev 11. 9. 2020
Zavod RS za zaposlovanje Trajno zaposlovanje mladih 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje mladih Mesečna subvencija po 208 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30. leta in so prijavljeni med brezposelnimi. Subvencijo lahko prejemate največ 24 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. Delodajalaci 8.200.000,00 Do porabe sredstev oziroma do 30.6.2021. 27. 5. 2020
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Operativni program EKP 2014-2020 Krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami Sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol. Zbornica, ki je registrirala pogodbe o vajeništvu za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju; šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 4.500.000,00 18. 8. 2021 3. 5. 2021
Slovenski podjetniški sklad Javno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023" Operativni program EKP 2014-2020 Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023 Predmet povabila je izbor podjetniških dogodkov, na katerih bo sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023. Mikro, mala in srednja podjetja 48.678,00 EUR 31. 12. 2021 26. 7. 2021
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sofinanciranje programa “React-EU – IKT za VIZ” Operativni program EKP 2014-2020 Online poučevanje Namen programa in tega javnega rapisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije. Na javni razpis lahko kandidirajo VIZ, ki so navedeni na seznamu VIZ, opredeljenem v prvem odstavku 2. točke tega javnega razpisa. 15.500.000,00 EUR. 12. 7. 2021 do 24:00. 28. 6. 2021
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let Operativni program EKP 2014-2020 Infrastruktura za vzpostavitev stanovanjskih skupin Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih. Javni socialnovarstveni zavodi 5.500.000,00 EUR 30. 8. 2021 do 15.00 12. 4. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za patente, modele, znamke Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Podjetja 1.204.816,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 16. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Podjetja 500.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 16. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). Podjetja 800.000,00 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 16. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen vavčerja je podpreti mala in sredje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM. Podjetja 108.494,84 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 17. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za prenos lastništva Operativni program EKP 2014-2020 Vavčerji Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastnštva z namenom, da se ogranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Podjetja 180.000,00 E 31. 3. 2023 oziroma do porabe sredstev 17. 2. 2021
Slovenski podjetniški sklad Vavčer za digitalni marketing Operativni program EKP 2014-2020 Digitalni marketing Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge 6.300.000,00 31. 3. 2023 30.8.2021
Slovenski podjetniški sklad Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Operativni program EKP 2014-2020 Lesarstvo sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti. MSP 8.200.000,00 15. 9. 2021 17. 7. 2020
Slovenski podjetniški sklad P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP Operativni program EKP 2014-2020 Digitalna transformacija Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij. Mikro, mala in srednje velika podjetja 30.000.000,00 EUR 1.9.2021 do 14:00 22. 6. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Šesti javni razpis za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture" Operativni program EKP 2014-2020 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki nastopajo v naslednjih pravno-organizacijskih oblikah: 1. gospodarske družbe; 2. zadruge; 3. samostojni podjetniki posamezniki ali 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 700.000,00 EUR Vnos prijavnega obrazca v e-sistem in vložitev vloge poteka od 28. 6. 2021 do porabe sredstev 28. 6. 2021
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti »JR PMIS« Operativni program EKP 2014-2020 Digitalizacija občin Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitve iz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti na osnovi tehnologije interneta stvari. Občine 8.000.000,00 EUR 22. 10. 2021 do 12.00 12. 8. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo,vključno z njeno vzpostavitvijo,izboljšanjem in razširitvijo,pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo Operativni program EKP 2014-2020 Elektronske komunikacijske storitve Cilj podukrepa je omogočiti belim lisam dostop do širokopasovnih omrežij naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostopom do elektronskih komunikacijskih storitev preko teh omrežij. 2. javni razpis je namenjen sofinanciranju gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski statistični regiji. Fizična ali pravna oseba, registrirana kot operater v skladu z ZEKom-1. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 7.386.800,00 EUR. 23. 9. 2021 do 14.00 28. 6. 2021
Slovenski podjetniški sklad Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Mikro in mala podjetja (organizirana kot d.o.o.) 1.500.000,00 Do vključno 31.03.2021 (1. odpiranje) in do vključno 01.10.2021 (2. odpiranje). 19. 2. 2021
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 Operativni program EKP 2014-2020 Štipendije Dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022. Dijaki 3.500.000,00 od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021 19. 2. 2021
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje Operativni program EKP 2014-2020 Podnebne spremembe in prilagajanje nanje K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna / nepridobitna dejavnost). 15.564.705,88 EUR 30. september 2021 do 12. ure 14. 5. 2021
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost). 11.299.156,00 EUR 30. september 2021 do 12. ure 14. 5. 2021
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021) Operativni program EKP 2014-2020 Izraba vetrne energije Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki 4.000.000,00 Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24.09.2021. 15.3.2021
Zavod Republike Slovenije za šolstvo Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj« Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki ob podpori tima za uvajanje preko zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajali v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Vzgojno-izobraževalni zavodi 690.000,00 EUR 4. 10. 2021 do 12. ure 13. 9. 2021
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« Operativni program EKP 2014-2020 Širokopasovna omrežja Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v občinah v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo v razdalji največ do 400 m od razdelilne točke v/na stavbi, na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij. Operaterji elektronskih komunikacij 21.679.242,39 14. 10. 2021 do 12.00 13. 8. 2021
Slovenski podjetniški sklad P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Operativni program EKP 2014-2020 Bančni krediti Namen razpisa je hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Mikro, mala in srednje velika podjetja (d.o.o., s.p., zadruge, zavodi ter so.p., ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu). 103.070. 000,00 EUR 20. 10.2021 10. 5. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 18. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev Operativni program EKP 2014-2020 Naložbe v kmetijska gospodarstva Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam. Kmetijska gospodarstva. 12.000.000,00 EUR 20. 10. 2021 do 13.59 2. 8. 2021
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev Operativni program EKP 2014-2020 Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev Predmet javnega razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam. Kmetijska gospodarstva. 8.000.000,00 EUR 20. 10. 2021 do 13.59 2. 8. 2021
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije Operativni program EKP 2014-2020 Socialna aktivacija Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 7 projektov, ki bodo izvajali programe socialne aktivacije in zagotavljali njihovo povezovanje z drugimi socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. V okviru programov socialne aktivacije se bodo izvajale aktivnosti, ki bodo prispevale h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljnih skupin. Polnoletne osebe, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči, vpisane v evidenco brezposelnih oseb, na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko. 893.201,40 18. 10. 2021 do 15. ure 30.8.2021
Slovenski podjetniški sklad P7-4 2021 COVID mikrokrediti Operativni program EKP 2014-2020 Mikrokrediti Namen produkta P7- 4 2021 COVID Mikrokrediti je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem lociranim na VZHODNI REGIJI ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Slovenski podjetniški sklad je za zapolnitev kvote objavil izravnalni razpis za dodatnih 1 mio EUR mikrokreditov. Mikro, mala in srednja podjetja Dodaten 1.000.000,00 EUR 21. 10.2021 18. 10. 2021