S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Ključni dokumenti

Ključni dokumenti, ki so podlaga za pripravo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027

Države članice v okviru programiranja pripravijo paket dokumentov, ki ga sestavljajo:

  • programski dokumenti, tj. dokumenti, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje. To sta program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);
  • dokumenti (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpisi, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;
  • opisi izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev;
  • predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, ocenjuje, da začetek priprave predloga programa ni smiseln, dokler ne bodo končana pogajanja v okviru večletnega finančnega okvirja. Takrat  bodo znani tudi dokončni razrez sredstev po državah, kohezijskih regijah in skladih, zahtevana osredotočenost sredstev ter višina in način obračunavanja nacionalnega prispevka. Ob tem pa je treba izpeljati vse pripravljalne aktivnosti, ki bodo podlaga za pripravo programa. To so predvsem:

  • Priprava oziroma prenova dokumentov, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev za tiste posebne cilje, ki so po oceni resornih ministrstev pomembni za financiranje iz sredstev evropske kohezijske politike. Omogočitveni pogoji so prvi pogoj za učinkovito in uspešno izvajanje ukrepov, ker zagotavljajo, da so vsi sofinancirani projekti oziroma programi v skladu s politiko EU.
  • Priprava opisov za vse horizontalne omogočitvene pogoje in nekatere tematske omogočitvene pogoje.
  • Poleg tega bodo na podlagi prispevkov vseh resorjev in partnerjev pripravljena izhodišča za pripravo programa na ravni naložbenih področij in za določitev obsega sredstev po posameznih ciljih politike

Dokumenti Evropske komisije

Poročilo o državi – Slovenija 2019 27. februar 2019
Poročilo o državi – Slovenija 2020 26. februar 2020
Evropski zeleni dogovor 11. december 2019

Dokumenti Evropskega parlamenta in Evropskega sveta

UREDBA (EU) 2021/1060 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko
Predlog Uredbe o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume z dne 29. maj 2018

Dokumenti Vlade RS in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

1. Splošno

Gradivo za Vlado RS Informacija o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027

18. julij 2019

Naložbene potrebe Republike Slovenije za obdobje 2021-2027 (delovno gradivo – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

avgust 2019

Ozemeljski pristop pri financiranju razvojnih priložnosti funkcionalnih urbanih območij iz evropskih politik / skladov

11. november 2019    

Ozemeljski pristopi pri financiranju razvojnih izzivov in priložnosti funkcionalnih območij iz evropskih politik/skladov

2. oktober 2020

2. Dokumenti, vezani na pripravo Partnerskega sporazuma

Sporazum o partnerstvu - sprejeta verzija

12. 09. 2022

Sporazum o partnerstvu 

Poslano Evropski komisiji 15. 7. 2022

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 (osnutek, zadnja verzija)

Poslano Evropski komisiji 13. 5. 2022
Izhodiščni osnutek sporazuma o partnerstvu (verzija iz 2. 10. 2020) Poslano Evropski komisiji 22. 1. 2021
Strategija komuniciranja v okviru sporazuma o partnerstvu (verzija iz 2. 10. 2020) Poslano Evropski komisiji 22. 1. 2021
Stanje omogočitvenih pogojev, podrobnejša tabela (verzija iz 2. 10. 2020) Poslano Evropski komisiji 22. 1. 2021
Izvajanje načela partnerstva (verzija iz 2. 10. 2020)  Poslano Evropski komisiji 22. 1. 2021
Upravna usposobljenost Poslano Evropski komisiji 22. 1. 2021
Predvidena podpora naložbenim področjem v obliki finančnih instrumentov Poslano Evropski komisiji 22. 1. 2021
Pregled komentarjev in priporočil EK na izhodiščni osnutek Sporazuma o partnerstvu 2021-27: prejetih 3. 11. 2020; prejetih 11. 11. 2020 Poslano Evropski komisiji 22. 1. 2021

 3. Dokumenti, vezani na pripravo programov

SLOVENIJA 2030: Pripravljeni na izzive prihodnosti

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije. Z njeno pomočjo smo v Sloveniji uresničili številne projekte, ki so bistveno prispevali k hitrejšemu razvoju naše države. Izvajanje finančne perspektive 2014-2020 se počasi zaključuje, zaključili smo tudi pripravo Načrta za okrevanje in odpornost, zato smo s polnimi močmi zakorakali v pripravo programskih dokumentov za novo obdobje 2021-2027. Ker se zavedamo, da je mogoče dobre rešitve, ki bodo omogočile blaginjo vseh državljank in državljanov, pripraviti zgolj, če združimo moči, vas vljudno vabimo k sodelovanju.

Skupaj oblikujmo prihodnost in razvoj Slovenije v tem desetletju!

Območni načrt za pravični prehod Savinjsko-šaleške regije (SAŠA)_različica_SFC_2.0_2022_12_12

Priloga 1 Trg delovne sile - analiza vrzeli SAŠA

Priloga 2 Načelo onesnaževalec plača SAŠA

Priloga 3 Osnutek procesa prehoda in opredelitev najbolj prizadetih območij SAŠA

Priloga 4 Predvidene vrste operacij - vodilni projekti SAŠA

Priloga 5 Predvidene vrste operacij - Produktivne NE MSP naložbe SAŠA

Priloga 6 Predvidene vrste operacij - Sinergije in dopolnjevanje SAŠA

Priloga 7 Seznam kratic SAŠA

Priloga 8 ML za programsko specifične kazalnike SAŠA

Območni načrt za pravični prehod Zasavske regije_različica_SFC_2.0_2022_12_12

Priloga 1 Labour&Gap_analysis_Sonja_Risteska_Zasavje_2022_06_01

Priloga 2 Pojasnilo - načelo onesnaževalec plača Zasavje

Priloga 3 Osnutek procesa prehoda in opredelitev najbolj prizadetih območij Zasavje

Priloga 4 Predvidene vrste operacij - vodilni projekti Zasavje 

Priloga 5 Pedvidene vrste operacij - Produktivne NE MSP naložbe Zasavje

Priloga 6 2.4. Predvidene vrste operacij - Sinergije in dopolnjevanje Zasavje

Priloga 7 Seznam kratic Zasavje

Priloga 8 ML za programsko specifične kazalnike Zasavje

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, sprejeta verzija 12. 12. 2022, SFC različica - 1.2

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, sprejeta verzija 12. 12. 2022

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, SFC različica 4.2.1 poslana na EK dne 28. 10. 2022

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, različica 4.2.1 poslana na EK dne 28. 10. 2022

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji - različica 4.0 (23. 9. 2022)

Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027

Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji - različica 2.0 (31. 5. 2022)

Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji - različica 3.0 (2. 8. 2022)

Osnutek Strategije pametne specializacije 2030 (S5)

Območni načrt za pravični prehod Savinjsko-šaleške premogovne regije (2. 8. 2022) - drugi osnutek