S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Tukaj smo za vas

 

dr. Aleksander Jevšek

Minister
Minister

Dr. Aleksander Jevšek, rojen 21. julija 1961 v Slovenj Gradcu, je magistriral iz prava na Pravni fakulteti v Ljubljani in doktoriral s področja kriminalistike.

Do leta 2011 je 30 let delal na različnih vodstvenih delovnih mestih v slovenski policiji, zadnja štiri leta kot direktor slovenske kriminalistične policije. Od leta 2012 do leta 2014 je kot strokovnjak sodeloval v projektu Evropske komisije za pomoč Bosni in Hercegovini na področju usklajevanja kazenskopravne zakonodaje s standardi EU. Od decembra 2014 je župan Mestne občine Murska Sobota. Dva mandata je predsedoval Skupnosti občin Slovenije, ki šteje 179 članic. Sedem let je član slovenske delegacije v Odboru regij EU, hkrati pa opravlja naloge namestnika vodje slovenske delegacije. V Odboru regij je član komisij NAT, CIVEX in JCC za Srbijo. Je član delovne skupine U-LEAD za Ukrajino. V času njegovega županovanja je Mestna občina Murska Sobota izvedla vrsto uspešnih projektov iz naslova sredstev EU iz mehanizmov za urbani razvoj CTN, lokalni razvoj CLLD, dogovora za razvoj regij DRR in čezmejnih projektov Interreg (Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Slovenija-Avstrija).

Prepričan je, da mora kohezija delovati tako, da se iz različnih delov ustvarja skladna celota, kar pomeni izravnavanje razvojnih razlik, neenakosti in ustvarjanje enakih možnosti za kakovost življenja. Kohezija je ne le priložnost pridobiti evropska sredstva, temveč nameniti ta denar izenačevanju razvojnih možnosti regij, občin, podjetij, skupnosti in predvsem ljudi.
 

mag. Marko Koprivc

Državni sekretar
Mag. Marko Koprivc, rojen 14. decembra 1978 v Kopru, je magister politoloških znanosti in mestni svetnik v mestni občini Ljubljana. Med leti 2018 in 2022 je bil izvoljen za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, kjer je deloval kot podpredsednik odbora za zadeve Evropske unije in podpredsednik odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Bil je še član odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, komisije za narodne skupnosti ter komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Svoje delo je začel kot strokovni sodelavec mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Pred nastopom poslanskega mandata je deloval na področju razvoja in kakovosti izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Bil je član v številnih svetih zavodov, med drugim v svetu javnega zavoda Turizem Ljubljana.

Pogled na svet, ki ga je razvil ter vrednote s katerimi je odraščal in jih prevzel že v rani mladosti – socialna pravičnost, solidarnost, pacifizem, bratstvo med narodi, enakost med spoloma, sprejemanje različnosti ter pomen medgeneracijske solidarnosti so ga privedle do odločitve, da želi prispevati k dobrobiti družbe in biti družbeno aktiven.

Svoje delo razume kot doprinos k ustvarjanju družbe, ki bo najprej in predvsem poskrbela za zaposlene in upokojene, za šolajoče se državljane in državljanke kot tudi za mlade družine, invalide in iskalce zaposlitve ter vzpostavila ugodno okolje za razvoj družbeno odgovornega gospodarstva.

Verjame, da imamo na voljo ogromno znanja, dobrih praks in izkušenj, s katerimi lahko zagotavljamo ustrezno podporo pri vodenju kohezijske politike z namenom, da izboljšamo kvaliteto življenja vsem ljudem. Navsezadnje je ravno to, da nikogar ne pustimo zadaj, eno od temeljnih načel združene Evrope.
 

mag. Petra Potrpin Bertole

Vodja Službe Organa upravljanja
Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri izvajanju evropske kohezijske politike deluje kot organ upravljanja Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS), vzpostavljenih za doseganje cilja naložbe za rast in delovna mesta. Slovenija zaveze za doseganje tega cilja opredeljuje v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014­–2020.

V Sloveniji je za izvajanje evropskih in infrastrukturnih skladov odgovoren minister, pristojen za strateške projekte, razvoj in kohezijo, aktivnosti organa upravljanja pa vodi direktor Urada za kohezijsko politiko, ki je neposredno odgovoren ministru. V Službi organa upravljanja izvajamo naloge splošnega upravljanja za uresničevanje ciljev evropske kohezijske politike, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda Evropske unije. Spremljamo sistem upravljanja in nadzora ter redno poročamo Evropski komisiji in drugim deležnikom. Skrbimo za finančno upravljanje, usklajujemo in spremljamo domače in tuje revizije sistema upravljanja ter posameznih projektov in programov. Pripravljamo spremembe in dopolnitve programskih dokumentov, ki se nanašajo na upravljanje sredstev evropske kohezijske politike ter gradiva za seje odbora za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sektor za načrtovanje in razvoj

01 400 36 82

[email protected]

Sektor za sklade

01 400 36 82

[email protected]

Sektor za informacijsko podporo

01 400 36 82

[email protected]


 

Tanja Rener

Vodja Sektorja za evropsko teritorialno sodelovanje

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje izvaja naloge organa upravljanja s podporo skupnega tehničnega sekretariata za programe čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, naloge nacionalnega organa za čezmejne, transnacionalne in medregionalne programe v pristojnosti Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter naloge upravljanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP (Evropski gospodarski prostor).

Izvajanje Interreg programov, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je namenjeno krepitvi čezmejnega, medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja na številnih področjih, tako na notranjih kot tudi na zunanjih mejah EU. V programskem obdobju 2014–2020 Slovenija sodeluje v štirih čezmejnih programih (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija) in petih transnacionalnih programih (Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in Jadransko-jonski program (ADRION).

Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je namenjeno zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov med državami donatoricami (Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom) in državami upravičenkami. V Sloveniji se v programskem obdobju 2014-2021 izvaja v okviru dveh programov (Program izobraževanje – krepitev človeških virov in Program blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje), sredstva pa so namenjena tudi skladu za bilateralne odnose.

Oddelek za čezmejne programe

01 400 34 43

[email protected]

Oddelek za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme 01 400 33 46

 


 

mag. Maja Martinšek

Vodja Sektorja za kontrolo

Sektor za kontrolo

V Sektorju za kontrolo smo zadolženi za sistem preverjanj v okviru izvajanja evropske kohezijske politike in drugih finančnih mehanizmov. Preverjanja, ki se izvajajo administrativno in na kraju samem, obsegajo pregled upravičenosti izdatkov na projektih in programih, skladnosti s pravili Evropske unije, programskimi pravili in nacionalnimi pravili. Preverja se tudi morebitno dvojno financiranje. 

V oddelku za kontrolo Cilja 1 - Naložbe za rast in delovna mesta skrbimo za učinkovit sistem preverjanj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Spremljamo in nadziramo izvajanje preverjanj po ministrstvih, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike.

V oddelku za kontrolo Cilja 2 - Evropsko teritorialno sodelovanje smo zadolženi za opravljanje prvostopenjske kontrole slovenskih upravičencev v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja, programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora.

Oddelek za kontrolo Cilj 1

01 400 37 73

[email protected]

Oddelek za kontrolo Cilj 2

01 400 34 82

[email protected]

 
 

Klavdija Operčkal

Vodja Sektorja za mednarodne dejavnosti, informiranje, odnosi z javnostmi

Sektor za mednarodne dejavnosti, informiranje, odnosi z javnostmi

V Sektorju za mednarodne dejavnosti, informiranje in odnose z javnostmi zagotavljamo strateško načrtovanje komuniciranja in promocij evropske kohezijske politike, izvajamo aktivnosti odnosov z javnostmi in mednarodne dejavnosti.

Vodimo in usklajujemo komunikacijske in promocijske projekte, načrtujemo in upravljamo projekte spletnega in digitalnega komuniciranja v povezavi s komunikacijskimi projekti in promocijsko-informativnimi kampanjami za potrebe evropskih skladov in evropske kohezijske politike v Sloveniji. Pripravljamo usmeritve za komuniciranje in izvedbo promocijskih aktivnosti upravičencev evropske kohezijske politike. Obveščamo javnost in medije o delu in odločitvah organa upravljanja, pripravljamo sporočila za javnost, zagotavljamo odgovore na vprašanja novinarjev, partnerjev in splošne javnosti o evropski kohezijski politiki. Načrtujemo in upravljamo vsebine na spletnem mestu evropskasredstva.si ter na pripadajočih družbenih omrežjih. Skrbimo za razvoj in upravljanje celostne grafične podobe evropske kohezijske politike v Sloveniji ter za pravilno uporabo znamke in njenih elementov. Urejamo in izdajamo mesečni informator Vizija kohezija ter skrbimo za ažurno vsebinsko odzivnost virtualne kohezijske svetovalke Eme.

V okviru aktivnosti s področja mednarodnih dejavnosti večji delež obsegajo EU zadeve, povezane s področjem kohezijske politike in razvoja. V okviru koordinacije EU zadev koordiniramo pripravo stališč ter usmeritev za Veleposlaništvo Slovenije pri EU, katerega zaposleni Slovenijo zastopajo na delovnih telesih Sveta EU, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. V Sektorju prav tako potekajo ključne aktivnosti vladne Službe v okviru projekta PSEU 2021. Sektor nudi podporo vodstvu Službe na področju mednarodnega sodelovanja in zadev.